Assemblea Bioregional / Assemblea Permanent / Destacats / Jornada Assembleària

18-20 setembre: JJAA sobre descentralització de la CIC i les assemblees bioregionals

Aquest cap de setmana del 18 al 20 de setembre se celebraran a Anglès (Selva) les LIX Jornades Assembleàries de la Cooperativa Integral Catalana que tractaran el Camí de descentralització de la CIC i les assemblees bioregionals.

Logística

Detalls

 •  Hi ha espai exterior i piscina. Tres sales per a fer-hi reunions. Un porxo.
  Coses que ens cal dur: porojector i llençol per projectar (les parets són de pedra).
 • Sac i màrfega per a dormir. Només tenen dos matalassos per a qui ho pugui necessitar.
 • Hi haurà acompanyament a la mainada que es gestionarà entre les mares i pares que hi assistim.
 • Hi ha internet wifi. Millor si portem endolls o allargs, no saben si en farem prou amb els que tenen.
 • Sembla que la cuina la gestionaran ells mateixos, ho hem d’acabar de confirmar.
 • Hi ha un xic de feina a adequar l’espai. Convoquem, doncs, la gent a primera hora del divendres pera poder recolzar-los amb el que sigui necessari, amb una jornada de treball el divendres de les 10:0 h a les 14:00 h.

Inscriviu-vos, si u splau, a través del següent formulari  per poder organitzar la logística i els àpats.

Per a qualsevol dubte: jornades@cooperativaintegral.cat.


Dissabte 19 de setembre

Monogràfic:

Camí de la descentralització de la CIC: les assemblees bioregionals

De 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:30 h 

 • Punts per fer treball de grups i plenari
 1. Format i objectius de les primeres assemblees bioregionals [ABR] (octubre).
 2. Procediment Cancún (proposta presentada a les JJAA de Lleida per a la facilitació de la descentralització).
 3. Relació de les Assemblees Bioregionals amb les JJAA i assemblees permanents centralitzades actuals de la CIC:
  — simultaneïtat (o no) de la celebració de les assemblees,
  — coordinació de la presa de decisions d’àmbit supra-regional (per a decisions col.lectives de les diferents bioregions).
 4. Mapa de bioregions segons els  grups participants.
 5. Procediment per a la descentralització de comissions.
 6. Bases per a l’establiment de competencies entre les ABR (Assemblees bioregionals) mentre coexisteixin les AB i les comissions supraregionals
  segons el grau de descentralització de les comissions sobre els grups.
 7. Estructuració de les comissions i grups de treball supraregionals actuals entre els àmbits: supra-regional (global), intermedi i bioregional (local).
 8. Situació de transició de tots els membres de cada comissió (gestió de tasques i assignacions)
  — segons el grau de descentralització i l’àmbit de la seva comissió.
 9. Paper de les reunions virtuals de les diferents comissions i assemblees actuals  per estalviar desplaçaments durant la transició.
 10. Relació entre les ecoxarxes i les ABR:
  — No totes les ecoxarxes accepten els principis de la CIC a les seves bases.
  — La descentralització de la CIC és un procés inherent a la CIC, a la seva assemblea i a les seves comissions i grups de treball, i no ho es necessariament de les ecoxarxes.
  — A tothom interessa sumar esforços a nivell local i convergir vers la mateixa xarxa de suport mutu. És molt important que en el procés de descentralització cerquem sinèrgies perquè els nuclis receptors comptin amb tot el suport possible de les ecoxarxes corresponents.Les experiencies de treball per grups a les JJAA són una preparació per al treball de grups que serà de fet el de les assemblees bioregionals de la CIC.  Hi tenim, doncs, un bon punt de referència per situar l’activitat organitzada en assemblees bioregionals a nivell de Catalunya, com grups de treball de la CIC repartits pel territori.Una vegada celebrades aquestes jjaa, estaria be que es reunissin ja les bioregions. Una de les prioritats es resoldre el primer mapa bioregional provisional de cares a fer la convocatoria a cada grup bioregional.

Important!: Dissabte a la nit, després de sopar, hi haurà l’actuació acústica de la Banda Autopilotada Mamífera Mediterrània (BAMM).

Comentar, també, que hi haurà proveïment de pomes, vi i mistela per a qui en vulgui.


Diumenge 19 de setembre, 10:00 h

Assemblea Permanent de la Cooperativa Integral Catalana

Inici: 10:00 h

Ordre del dia

 • PRESENTACIÓ – Dinamització

15′ – Informatiu / Decisió

 • Obertura
 • Assignació de rols (D)
 • Pautes de funcionament (I)
 • Presentació i acollida de noves assistents (I)
 • Assistents en connexió remota (I)
 • Ratificació acta anterior (D)
 • Lectura i aprovació de l’ordre del dia (D)

Nomenclatura: I: informatiu, R: reflexió (anteriorment debat), D: decisió.

ÌNDEX DE PUNTS

10:00

 • Presentació 15′
 • Temes d’assignacions 20′
 • Procediment d’Organització, Assignacions i Planificació 50′

11:25-11:45 DESCANS

 • Procediment d’assemblees Permanents 50′
 • Reestructuració Acollida Territorial 20′
 • Seguiment limitació recolzament ecos CAC 10′
 • Aturada de Suport Humà Integral 5′

13:10-13:30

 • Sistemes de la CIC 25′
 • Revisió d’assignacions i dedicacions 55′
 • Curs de formació Ecodharma 10′

15:00

TEMES D’ASSIGNACIONS

20′ – Decisió – Grup de treball d’assignacions

Revisió i aprovació de la feina feta pel grup de treball d’assignacions durant el mes de setembre.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/233

A mode orientatiu, els principals canvis proposats respecte a l’operativa actual són els següents:

 • Assignació màxima en 900 u.m. sense definir excepcions.
 • Seguiment d’Infoespai per valorar el suport econòmic que se li dóna. S’aplaça el tema: s’està pendent d’anar a la seva assemblea a inicis d’octubre (Piquete i algú d’informàtica), per tal de poder fer una proposta concreta per la Permanent d’octubre.
 • Es descarten de moment la rebaixa proporcional (o les aportacions proporcionals) per totes les assignacions.
 • Figura dels Projectes Comuns i del seguiment de la seva reciprocitat des del comú. Possibilitat d’obrir un grup de treball sobre el tema. NOTA: El capítol «3.1. Seguiment d’assignacions de comissions i projectes» ha estat esmenat posteriorment per altres persones que no van assistir al grup de treball. Per tant és deixa el seu debat pel punt següent de l’ordre del dia, on replanteja aquest tema tenint en compte les esmenes.
 • Cobrament d’assignacions: endarrerir el cobrament en ecos just abans del cobrament en euros.
 • Integració del procediment d’assignacions dins d’un procediment més general d’Organització, assignacions i planificació.

PROCEDIMENT D’ORGANITZACIÓ, ASSIGNACIONS I PLANIFICACIÓ

50′ – Decisió – Coordinació

Revisió i aprovació d’aquest procediment que, bàsicament, recull de forma escrita les bones pràctiques i forma de funcionar que ja existix actualment a la CIC respecte a temes organitzatius i de planificació (sobretot al llarg d’aquest 2015). També incorpora, el protocol d’assignacions que es va aprovar a la Permanent de juliol, al qual s’hi ha afegit noves propostes del grup de treball d’assignacions (tractades en el punt anterior) i adaptacions formals (marcades en un altre color) per poder incloure’l dins d’aquest procediment general d’Organització, Assignacions i Planificació».

https://projectes.cooperativa.cat/documents/226

A mode orientatiu, els principals canvis proposats respecte a l’operativa actual són els següents:

 • Desaparició del terme Oficina que passaria a dir-se Comissió.
 • Figura dels Projectes Comuns (qualsevol projecte amb reciprocitat especial amb la CIC: PAICs, etc.). Seguiment de la seva reciprocitat des del comú (possibilitat d’obrir un grup de treball sobre el tema): inventari de situació dels projectes actuals i definició d’un model (o models) de seguiment.
 • Seguiment més acurat i desglossat de les partides pressupostàries de les comissions.
 • Proposta per reobrir un debat fins a final d’any sobre el format de les JJAA, respecte als llocs i dates de realització (per exemple: 2 dies entre setmana i a Àurea Social, algunes o totes), continguts adaptats a la realitat de cada moment, etc.

DESCANS FINS A LES 11:45h

20′

PROCEDIMENT D’ASSEMBLEES PERMANENTS

50′ – Decisió – Coordinació

Revisió i aprovació d’aquest procediment, que bàsicament recull bones pràctiques assembleàries que ja s’estan realitzant actualment, més d’altres que pretenen una millora en el seu desenvolupament.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/227

A mode orientatiu, els principals canvis proposats respecte a l’operativa actual són els següents:

Tancament del recull de propostes 15 dies abans i enviament de l’ordre del dia 7 dies abans.

Canvi dels punts de debat per reflexió.

Passar les Permanents a un dilluns matí de cada mes a Àurea Social.

Presa d’apunts sobre l’ordre del dia per crear l’acta. Terminis i passos de revisió de les actes.

Desapareixen les assemblees de Coordinació (no confondre amb les reunions de la comissió de Coordinació que es fan tots els dilluns a Àurea Social).

REESTRUCTURACIÓ ACOLLIDA TERRITORIAL

20′ – Decisió / Informatiu

Es proposa reestructurar la comissió per mitjà de 3 àrees. El fet de proposar persones concretes a cada àrea és per clarificar les responsabilitat i dedicació, però no implica que no hi hagi un treball de suport mutu i coordinat dins de la comissió.

1) Altes: Aurora. Faria tot el procés complert: des de baixar-se els formularis de la web fins el control dels cobraments i altes a l’ICES. Va acordar amb GE el procediment per saber les persones (autoocupats: pagaments en €, ecos o hores; socis: pagaments en €) que tindria que donar d’alta a l’ICES. Pel seu compte comprovaria els pagament en moneda social i, per mitjà de la borsa de treball Fem Feina!, els pagaments en hores de feina. També donaria d’alta a la llista de correu dels socis. Una vegada en marxa, s’escriuran procediments que fixin les bones pràctiques.

2) Acollides: Dani. Guies i manuals (guia acollida, …), formació en acollides al territori (perquè la gent del territori la sàpiga fer), acollides presencials a Àurea Social.

Art du Soleil: Acollides i formació itinerants. Altres.

3) Dinamització territorial: Rosa. Acompanyament a la dinamització de processos a zona Girona (cerca de locals, crear rebostos, enxarxar projectes locals, etc.). Generar procediments i formació per donar suport a la resta del territori (recull de bones pràctiques d’altres zones ja en marxa i també a partir de la seva pròpia experiència a Girona).

Esquema: https://projectes.cooperativa.cat/documents/234

ROSA (D): Ja portava uns mesos com a membre de la comissió amb una dedicació de 10 h/setmana. Es proposa una assignació de 300€+100ecos per 20 hores setmanals a partir d’octubre.

RAFA (I): És baixa com a membre de la comissió i passa a ser col·laborador, pel seu menor grau d’implicació a la comissió. No tenia assignació.

SEGUIMENT LIMITACIÓ RECOLZAMENT ECOS CAC

10′ – Informatiu – CAC

Explicar com a ha anat la experiència de donar tot el recolzament de ecos en euros a les productores, i decidir si seguim així fins a final d’any, tal i com es va quedar a la Permanent de juliol: https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_19-7-2015#2-Aplicaci%C3%B3-del-recolzament-selectiu-decos-a-la-CAC-debatdecisi%C3%B3

«*AP: s’aprova el pressupost de 12.000 € entre agost i desembre perquè s’apliqui la part proporcional durant dos mesos (uns 4.000€ durant agost i setembre) i després es revisi (a la Permanent de setembre) en base a les propostes que s’hagin preparat adequadament.»

INFORME DE TANCAMENT DE RUTA

1508 – agost15 – Informe de tancament ruta

Resum ruta:

Quantitat repartida: 1595 kg

Import distribució: 4449.67 ums

Ingressos:

– cost transport= 1595*0.18= 287.1 ums

– fons despeses cac (5%)= 4449.67*0.05= 222.48 ums

– total abonaments i càrrecs: -9 ums

Despeses:

– despeses transport=

– despeses cac=

– remanent per a la CIC (retorn fons liquidesa CAC)=

Recolzament selectiu:

Pressupost recolzament agost 15:

Pressupost total del període agost15-desembre15: 12500 euros

Pressupost agost: 12500/5= 2500 euros

Reserva recolzament d’intercanvi: 400 euros (recolzament no distribuït)

Notes: el 100% del pressupost s’ha destinat a les productores, segons decisió assemblea Mas Pujou(2015)

Total Recolzament: 560.75 euros

Total recolzament suportat: 745.72 euros (Finançat per la CAC)

Total Recolzament Rebut: 184.98 euros (Finançat pels grups)

Inclou:

Total recolzament d’intercanvi: 174.36 euros

Recolzament suportat d’intercanvi: 185.95 euros (Finançat per la CAC)

Recolzament Rebut d’intercanvi: 11.59 euros (Finançat pels productors)

Recolzament d’agost no utilitzat:

Total Pressupost – Total Recolzament= 2500 – 514.81 = 1985.19 euros

Càlcul recolzament setembre15:

(Pressupost total – recolzament agost15)/4 mesos restants = (12500-560.75)/4 = 2984.81 euros

Proposta vadó:

Recolzament a productores: 2100 euros (igual que a l’agost)

Reserva de 284 euros per a recolzament implícit d’intercanvi

Reserva de 600 euros per a recolzament a productors de serveis:

servei cuina jjaa:200

escola viva albada:175

barBarcelona:125

grup convivències amb adolescents:100

– el bròquil (productor de cistelles de producte fresc del grup de consum d’AS), pendent de considerar

Recolzament a productores: 2996-896= 2100 euros

ATURADA DE SUPORT HUMÀ INTEGRAL

20′ – Informatiu – Suport Humà Integral

Totes els membres han deixat la comissió des de l’1 de setembre, no ha estat possible avisar abans al no haver-hi hagut Permanent a l’agost.

Els membres amb assignacions, deixen de rebre-les a partir de setembre i retornen al comú:

Cabot: 230€+170ecos

Yolanda: 150ecos

COMUNICAT DE SUPORT HUMÀ INTEGRAL

Escrivim aquest text com a reflexió del procés que estem vivint i pel qual decidim dimitir tots els membres de la comissió de Suport Humà Integral. També és un exercici d’autorreflexió i autoavaluació de la nostra experiència.

En un inici, la comissió neix per la necessitat de trobar/ubicar un espai on visibilitzar i treballar tots aquells aspectes que concerneixen a les relacions entre les persones, i amb una mateixa, dirigit principalment a membres de la cic i/o activistes.

En aquest camí inicial ens trobem amb una comissió motivada, formada per persones amb ganes de ressaltar la importància de prioritzar també, dins de la revolució integral que hem escollit com a “via alternativa”, la cura de les relacions i posar consciència en el fet que sense aquest àmbit, les persones implicades es cremen i van desapareixent, com també acaben desapareixent molts moviments socials per aquest mateix motiu. És a dir, posem consciència en aquella part de la vida oblidada, no tant sols dins del sistema capitalista sinó també dins de la projecció d’un nou sistema que se suposa que esta més proper a allò humà.

En aquest inici érem i som molt conscients de la necessitat de la nostra pròpia formació per poder transmetre la urgència que aquesta tasca ha de ser individual i col·lectiva, a totes les persones compromeses en aquest canvi que ha de ser interior, extern i permanent. Entenent aquesta reflexió, veiem part d’incoherència en centralitzar aquesta tasca a una comissió en concret, però creiem que era una tasca que algú havia de començar.

Per tal de no repetir esquemes del sistema que rebutgem, ens preguntàvem com dur a terme aquesta feina sense caure en l’assistencialisme, fet molt complexe donat que tots plegats estem acostumats a ajudar i a ser ajudats des d’aquesta posició. I com a exemple tenim la nostra pròpia estructura d’assignacions que ens allunyen de l’altruisme i l’autogestió, donat que són individuals, sense un termini especificat, i sempre dependents de la capacitat de pèrdua de cadascú (és a dir, hi ha persones que renuncien en pro del col·lectiu i altres que no. L’austeritat és una altre valor que cadascú l’ubica on creu).

La comissió va començar al febrer de 2014, tenint una assignació a partir del febrer de 2015, ja que abans no la vam demanar, donat que era l’inici i estàvem concretant bases, etc. Totes les persones que van renunciar des d’un inici, han renunciat més endavant o han rebaixat la seva assignació substancialment, ho han fet per qüestions ètiques independentment de la seva situació personal i econòmica, davant l’origen de la solvència de la CIC, provinent de les factures per pagar de les sòcies. Apart, més enllà d’on venen els recursos, la gestió d’aquests ens sembla que és poc estratègica i autogestionària pel fet de destinar-ho a persones individuals en lloc de a recursos no monetaris que ajudin a les persones a ser més autònomes (peixos i canyes).

Pel que fa a l’autocrítica:

Hem prioritzat el que hem vist urgent: (escriure les bases, conflictes personals que venien de fa temps (4 anys d’existència), històrics, acompanyaments individuals, formació de la comissió), no donant la suficiència atenció a compartir la formació i empoderar a les comissions per donar importància al factor humà i les dinàmiques relacionals i gestionar els propis conflictes. La qual cosa ens portaria a una descentralització de la comissió, necessària per portar endavant aquest procés de transformació.

Una vegada superat l’inici i topant-nos amb la realitat de les persones i grups/comissions de la CIC, observem que podem extreure’n denominadors comuns en el sí dels conflictes que es donen en el col·lectiu. Ens agradaria poder citar alguns pocs:

 • Moltes de les persones que acudien, no totes, venien amb actitud de senyalar enfora sense voler fer un procés d’autoresponsabilitat, que creiem bàsic per poder trobar solucions a un conflicte.

 • Molts del conflictes son conseqüència de la pròpia estructura que hem creat, on moltes vegades els tempos i formes no s’adeqüen a la realitat de les persones que conformen aquesta estructura, per tant entenem que no és sostenible.

 • Assignacions: moltes persones per no dir quasi totes, acudeixen quan han vist perillar la seva assignació. Ens adonem que l’especialització (el fet que una persona només estigui implicada en una tasca i no se senti part d’un col·lectiu on pot aportar des de moltes bandes) fa que la gent tingui por de ser expulsada de la comissió, el que implica perdre l’assignació.

La Comissió de Coordinació ens convocà per fer una primera reunió el passat 19 de maig. Donada la situació en que es trobava la CIC, i com a resum dels temes que allí es van tractar es va emetre un informe tècnic sobre aspectes relacionals i emocionals que afecten al funcionament del col·lectiu, el contingut del qual va ser elaborat a partir de denominadors comuns presents en els diferents acompanyaments fets per SHI durant la seva existència.

Per la seva banda, la Raquel de Coordinació ens va proposar elaborar un document pel tema de les exclusions cuidades, cosa que ens va semblar molt adient i ens va alegrar que alguna altra persona li preocupés aquest tema. Però la proposta va coincidir amb el moment en que alguns membres de la comissió van decidir dimitir pel malestar que va generar les accions d’en Dani Negro, respecte a l’Oficina d’Educació (a la qual també pertanyien) i va ser un moment especialment difícil, també, per SHI.

Des de Suport Humà varem proposar a Coordinació realitzar un treball de processos i grups per treballar temes de rols, rangs, veus i llenguatges, juntament amb un reconeixement sistèmic dels mateixos dins l’àmbit de l’assemblea. Per altra banda vam veure oportú reiterar la necessitat de col·laborar amb coordinació i incorporar a les assemblees una facilitadora per dinamitzar processos d’aprenentatge (capacitació) pel que fa a l’àmbit i les funcions que ha dut a terme SHI dins la CIC.

Fins ara, d’aquestes propostes només s’ha iniciat la incorporació en assemblees d’una facilitadora (Nur), cosa que ens complau. Però tenint en compte les nostres bases, i fent balanç del que hem viscut, sentit, i observat en aquests darrers mesos ho considerem insuficient i ens fa reflexionar sobre si existeix una voluntat real a nivell estructural de modificar els factors que contribueixen i faciliten el malmenament de lo relacional i humà.

Per tot això, considerem que per la nostra part no hi ha capacitat per a desenvolupar la nostra finalitat dins del marc de la CIC, donat que el seu rumb difereix del nostre, essent pràcticament nul·la la possibilitat d’incorporar mecanismes que donin solidesa i coherència més enllà del pragmatisme i els resultats immediats.

Som conscients que algunes persones reconeixen i valoren la tasca de Suport Humà. Però també sentim que uns senten que la tasca no cal, altres ignoren la tasca i alguns creuen que es útil però des l’òptica de la practicitat.

En general, sentim que es prefereix anar ràpid a fer un treball de processos per arribar a veure el perquè estem on estem i com no tornar a cometre els mateixos errors. Ens adonem que seguim executant, més que reflexionant. Amb això volem dir, que des del sí de la comissió sentim que s’ens exigeix una efectivitat a curt plaç que va en contra dels temps que requereixen els canvis profunds a nivell personal i col·lectiu. Això per una banda, ens fa percebre que no s’entén realment la tasca que pretenem i per altra banda que realment aquesta tasca no hi cap en un col·lectiu que no vol afrontar-se o no està massa disposat a fer front a les limitacions, i semblances sistèmiques i mecanicistes, que implicaria acceptar que no som el que ens agradaria ser i que ser-ho es un treball llarg, dolorós, enriquidor i sensible… perquè el més possible i segur és que la inèrcia ens porti a allò que ja coneixem (jerarquia, delegació, “datitis”, victimisme, autoritat, sous i assignacions, posar l’enemic fora, no donar espai a l’autocrítica, desentendre’s dels errors…)

Més aviat al contrari, veiem com es dona més crèdit i màniga ampla a actituds i propostes que tenen més a veure amb un sistema ràpid i efectiu de cribratge de persones, segons criteris productius, que porten a exclusions no cuidades, havent passat abans per emails o escrits a la xarxa, plens de judicis, desqualificacions, etc…

Des d’aquest sentiment/percepció, sentim que la comissió no té cabuda, però per altra banda estem d’acord en que no té cabuda des la visió que aquesta tasca és quelcom que ha de ser atorgada des del col·lectiu, i posat en pràctica des del mateix, sinó perd tot el sentit. Alhora, la centralització de la CIC no ens sembla adient per aquest camí que volem construir i és aquest, també, un dels motius per dimitir i fer aquesta tasca a nivell local, on sí es puguin crear xarxes de comunitat i suport mutu.

Aquest tancament és una reflexió personal per a nosaltres i esperem que també ho pugui ser a nivell col·lectiu.

Gràcies per l’oportunitat d’aprenentatge.

Yolanda, Cabot, Ruth i Sílvia.

DESCANS FINS A LES 13:30h

20′

SISTEMES DE LA CIC

25′ – Informatiu – Informàtica i Telecomunicacions

Donat el seu valor estratègic pels projectes de la CIC, es fa una revisió de la situació d’alguns dels sistemes informàtics actuals i futurs:

GESTIÓ AUTOOCUPATS (GESTIÓ.CI): Previsions sobre els diversos mòduls d’Altes d’Autoocupats, Facturació i Altres altes (socis cooperatius, socis afins, projectes col·lectius, etc.).

DATACENTER D’ÀUREA SOCIAL: Previsió posta en marxa, necessitats…

INTEGRALCES: Manteniment, següents versions i desenvolupament de connectors (Ex: amb les altes del GestióCI).

PROGRAMARI COMPTABLE I GENERAL DE LA CIC (TRYTON): Enfocament inicial i propers passos.

XARXA SOCIAL (LOREA): Situació actual i opcions de futur. Recuperació de les dades. «No es una consecuencia de la caída de Lorea, ya que hemos empezado a escribirlo antes de que pasase lo de la caída, sino una análisis de lo que es Lorea y lo que ha sido en el tiempo”.

http://nicolasacco.diveni.re/~gioacchino/asciipad/cicomunicadolorea/cicomunicadolorea.html


REVISIÓ D’ASSIGNACIONS I DEDICACIONS

55′ – Decisió / Informatiu – Varis

Gestió Econòmica – 10

JULI, PATRÍCIA, MAI, ROSENDO (I): Augment de 50 ecos aprovat en Permanent de juliol. Les assignacions queden així:

Juli: 610€ + 160 ecos

Mai: 610€ + 160ecos

Patrícia: 600€ + 170ecos

Rosendo: 610€ + 160ecos

MAITE (I): Renuncia a 30 € respecte a l’assignació que tenia fins ara, per anivellar les seves u.m. totals amb les seves companyes de comissió d’Àurea Social (770 u.m.), quedant-li una assignació de 650€ + 120 ecos.

PEPE (I): Baixa comissió. Els seus 620€ + 170 ecos tornen al comú.

ENRIKUS (D): Proposta d’incorporació a la comissió de forma urgent per cobrir la baixa del Pepe. Ha estat en període de proves fent les activitats cobraments i pagaments als socis autoocupats des de finals d’agost (al no haver-hi Permanent a agost no es va poder comunicar). Donada la urgència del tema i la seva experiència en el tema es demana que es pugui incorporar com a membre de la comissió a partir d’octubre amb una dedicació de 15 h/setmana. Es proposa una assignació de 310€ + 85ecos (a partir d’aquest mes de setembre, atès que ja ha estat a aportant a ple rendiment durant aquest mes).

AURORA (I): Possible baixa temporal voluntària (a confirmar) de la comissió a partir d’octubre (revisable fins a novembre) amb lo qual s’aturen les altes d’autoocupats a Banyoles. En aquest cas, l’assignació que rebia l’Aurora per aquesta tasca tornaria al comú durant la baixa temporal: 200€ + 50ecos. En previsió s’ha iniciat el traspàs de les altes en curs als Responsables d’alta d’Àurea Social i previsió per trobar alternatives a la zona de Girona durant els propers mesos (trobar espai adequat i formació dels Responsables d’alta i de la persona de suport. Per exemple a Ultramort). Caldrà reactivar les altes a la zona el més aviat possible per no augmentar els temps d’espera de les altes ni la baixada d’ingressos.

CAC – 10′

TONI (I): Tal i com havia anunciat, serà baixa de la comissió a partir d’octubre.

MARTA (D): Es proposa que seves funcions i assignació del Toni passin a la Marta a partir d’octubre, però transformant 50ecos en 50€, és a dir: 550€ + 150ecos per una dedicació de 30h/setmana. Ja ha estat fent un període de formació aquest estiu sobre les seves noves responsabilitats.

Funcions: Organitzadora de la comissió. Comptabilitat i gestió administrativa. Gestió de tresoreria. Gestió de cobraments i pagaments. Suport i acompanyament als rebosts. Assessorament grups, usuaris i productors ‘dipòsit’. Llista de productes bàsics que no abasteix la CAC.

Coordinació – 10′

MARTA (I): Baixa a la comissió de Coordinació a partir d’octubre. La seva assignació torna al comú: 400€ + 100ecos, per una dedicació de 20h/setmana. Està acabant de traspassar totes les tasques que portava per poder-se centrar en la CAC.

NUR (D): Es proposa que passi a ser col·laboradora de la comissió de Coordinació, degut a que ja no en pot ser de la comissió de Suport Humà Integral després de la seva aturada.

Aplicació de les seves tasques (facilitació de les Permanents) per donar 2 sessions de formació al mes a Àurea Social en dinàmica assembleària de Permanents.

Reciprocitat proposada: 100 € + 100 ecos + menjar i transport per cada Permanent que es faci fora d’Àurea social.

Descripció de les noves activitats: 2 sessions de formació al mes a Àurea Social en dinàmica assembleària de Permanents, per les comissions i socis de la CIC, per facilitar que les persones puguin assumir de forma rotativa els rols de les Permanents i les assistents hi puguin tenir-hi una bona participació.

1 sessió al mes d’avaluació de l’anterior Permanent (recollint les impressions de l’Observador de la Permanent i de les demés assistents) i 1 sessió al mes de preparació de la següent Permanent (per preparar les persones que assumiran rols, etc.).

Es limitaria l’assistència, donant prioritat als membres de les comissions, al mateix temps que es demanaria el compromís d’una persona com a mínim per comissió.

PARTIDA DE FORMACIÓ (D): Es proposa que la partida de formació de 300ecos de Suport Humà Integral, passi a la comissió de Coordinació, per poder cobrir la col·laboració actual de la Nur a les Permanents i processos assemblearis.

 

Informàtica – 10′

DATACENTER (I): Es traspassa l’import de 60€ assignats per la connexió a internet a Àurea Social a una altra partida de la comissió diferent de la d’assignacions.

VICKY (D): Proposta d’assignació de 200€+100ecos, després de mesos d’estar com a membre de la comissió fent diverses tasques sense assignació. Manté una dedicació de 10h/setmana, però modifica les seves responsabilitats; entre les noves destaca l’assumpció (a confirmar) de CICMob (projecte traspassat des de Coordinació per afinitat de tasques).

TASQUES PROPOSADES:

Responsabilidades:

– gestión de la cuenta y lista de correo CICIC;

– gestión peticiones cuentas de correos moviments y cooperativa en

sat.cooperativa.cat;

– registro y renovación de dominios;

– contabilidad de la CICIC;

– mantenimiento recursos informáticos en Àurea Social;

– desarrollo WordPress y webs;

– CICMob (pendiente para confirmar en la asamblea CICIC de informática del 18

de Septiembre).

LÍNIES DE TREBALL DE CICMob PROPOSADES DES DE COORDINACIÓ:

a) comptabilitat;

b) procediment de gestió dels cobraments;

c) negociació de contractes (packs amb unitats mòbil, dades, centraleta, etc.);

d) sostenibilitat projecte: plantejar un projecte viable de cara al futur.

CHRIS: Presentació breu com a membre de la comissió, que havia quedat pendent de la Permanent anterior. Definició del projecte amb Tryton com a software comptable i general de la CIC; altres activitats. En període de prova. 30 hores setmanals. 170€+130 ecos.

EFKIN: Presentació breu com a membre de la comissió, que havia quedat pendent de Permanents anteriors. Dedicació 20h i assignació de 500€+100 ecos. Programació de les «altres altes» en el GestióCI (socis cooperatius, projectes diversos, socis afins…); altres activitats.

Comunicació – 5′

LA TELE (I): Els 300€/mes que es va acordar deixar de donar a La Tele a partir d’octubre, passen a una altra partida de la comissió (fora de la Taula d’Assignacions) per cobrir despeses de reprografia (que s’hauran d’anar aprovant per mitjà de pressupostos presentats en Permanents), fins a un import màxim a 900€ fins a final d’any. Els 200€/any que es començaran a pagar a La Tele a partir de 2015 també es carregaran a una altra partida diferent de la d’assignacions.

 

Projectes Productius – 10′

M CARMEN (I): Baixa de la comissió, per tenir cura de la seva salut. No rebia cap assignació per les seves tasques.

DAVID (I): Baixa de la comissió a partir d’octubre. Tenia una assignació de 200€+40ecos.

SERGI (D): Demana agafar, a partir d’octubre, les activitats que deixa el David a la borsa de treball Fem Feina! i la seva assignació (en comptes de que torni al comú). A més, demana una quantitat addicional de 80€. Per tant, passaria de 300€+100ecos a 580€+140ecos i 30h de dedicació. El grup de treball d’assignacions del 7 de setembre va expressar els seus dubtes sobre la proposta, al considerar que el Fem Feina! no està donant resultats. Com a resposta, el Sergi, fa arribar un informe: https://projectes.cooperativa.cat/documents/232, on s’exposa que el projecte de fet respon a l’encàrrec del comú de la CIC de les JJAA de febrer, que va acomplint la planificació del projecte presentada a les Trobades de planificació i que encara li resten fases de projecte fins a final d’any per demostrar que s’estan produint resultats.

CARTA SERGI:

En David del Fem Feina! ha comunicat que no seguirà ja aquest setembre portant l’eina.

Hem parlat a la comissió de projectes productius i hem arribat al consens de que assumeixi jo mateix les tasques i projectes del Fem Feina.

Actualment tenia 2/3 de jornada a la que ara es proposa augmentar a 3/3 assumint el projecte Fem Feina.

Pels meus 2/3 he tingut una assignació que ja he comunicat amb anterioritat que no cobria les meves necessitats bàsiques i que m’ha suposat un endeutament personal important. També va ser rebutjada pel grup d’assignacions la petició d’augment a 3/3 dedicant-me al desenvolupament d’una eina tant important per l’assemblea com és el mercat cooperatiu que veurà la llum als propers mesos.

El fet d’assumir el Fem Feina! després d’haver ideat i creat aquesta eina (dins el sí i recolzament del grup d’afinitat) i haver capacitat fins a 3 persones (Perot, Jordi Bunik i David Garriga) em suposa el repte d’aconseguir treure tot el suc possible a l’eina assumint-ne la plenitud de les tasques i gestions.

També m’ajudarà a cobrir una mica millor les meves necessitats.

Actualment només amb lloguer i despeses del pis ja em suposen 300 euros, quantitat equivalent a la totalitat de la meva assignació en euros actual.

En David, per aquest 1/3 de jornada, tenia una assignació de 200 euros + 40 ecos, segons la proporció de jornada 3/3=720 um, un 100%.

Jo segueixo amb una assignació per sota d’aquesta proporció, percebent 80 um menys mensuals. De tal forma que la persona que he estat capacitat durant gran part de l’any, propocionalment tenia millor assignació.

Això suposa que en l’últim any he estalviat a la CIC, 80 um * 12 mesos = 960 um.

Per tant, demano que siguin ara altres persones les que contribueixin amb una reducció de la seva assignació, ja aquesta contribució a la situació delicada econòmicament de la CIC, crec que ja la he fet.

De tal forma que plantejo al grup d’assignacions per presentar a l’assemblea permanent de Setembre (a la qual malauradament no podré participar ja que sóc a Mallorca fent dos concerts), per una banda l’assumpció de la feina 1/3 i assignació que fins ara era d’en David Garriga, i per altra banda, 80 um més mensualment, així com animo a persones que ja porten temps percebent 720 um o més o inclús que paralel·lament tenen altres fonts d’ingressos o ajudes de l’Estat, a reduir la seva assignació per compensar aquestes 80 um que demano de recolzament al col·lectiu.

Per tant, tenint en compte el 20% en moneda social, equivaldria a una assignació de 580 euros i 140 ecos a partir d’aquest setembre.

CURS DE FORMACIÓ ECODHARMA

10‘ – Decisió – Germán

Decidir quin suport es dona a la proposta de formació del col·lectiu Ecodharma.

– Dates proposades: 23-24-25 d’octubre a Àurea Social (també ofereixen, com a alternativa, fer-lo el 2016).

– Participants: mínim 10 i màxim 20. Inscripcions fins 1 d’octubre.

– Espais comuns hi donaria suport tot cedint espais per formació i per dormir de franc (perquè ho considera com una inversió per la CIC).

– Cobrir despeses mínimes demanades per Ecodharma: 150€ pel transport de 3 persones + 20€ materials de formació = 170€. Definir com cobrir aquest import: a) el pagui el comú de la CIC a partir d’alguna partida del pressupost (es facilita la participació general en un curs d’interès per la CIC); b) a partir de les aportacions fetes a les preinscripcions dels participats al curs (es promou l’autofinançament i responsabilitat dels participants).

– Aportacions voluntàries addicionals dels participants: a repartir al 50% entre Espais Comuns i Ecodharma, amb un mínim inicial per Ecodharma de 100€.

– Temari: “Resistencia sostenible y Colaboración consciente”, però adaptable necessitats CIC. Es poden definir variacions en temari (ex: bones pràctiques en prevenció conflictes) però evitant interferències amb altres processos en marxa a la CIC (planificació, Permanents…).

PRESENTACIÓ ECODHARMA:

“El curso resistencia sostenible lo venimos trabajando ​desde hace mas de 7 años con activismo de​ toda Europa​. En el, tratamos el tema del quemarse, el manejo de las emociones, que aspectos están bloqueando nuestros grupos y que herramientas podemos emplear para hacer que nuestros colectivos y acciones sean sostenibles y​ lo más efectivas posibles. El curso de colaboración consciente, lo venimos desarrollando hace un par de años, también con resultados​ muy ​ positivos.​ En este curso apoyamos a grupos u organizaciones a gestionarse más efectivamente, trabajando las dinámicas internas del grupo, desarrollando herramientas para colaborar. Hemos venido observando que con poco tiempo que se dedique a trabajar estos temas ya se pueden apreciar ​impactos​ y cambios en las formas de trabajar y por ende en el bienestar y efectividad de los grupos.​ Podemos explorar juntas que tipo de herramientas podrían ser más apropiadas para aproximarnos a vuestras circunstancias en particular, según estos dos ámbitos que venimos trabajando.”

15:00 h


 

[De moment, el web de la xarxa social continua sense funcionar, per bé que hi ha la possibilitat que en menys de dos mesos ja es trobi en línia novament. Disculpeu els inconvenients.]

Tags: , ,