Com ens organitzem?

La Cooperativa Integral Catalana s’organitza a través d’assemblees obertes mensuals on es prenen les decisions referents al funcionament de la cooperativa. En aquestes assemblees, que anomenem «Permanents», es fa el seguiment, entre altres temes, de les tasques que desenvolupen les diferents comissions, projectes comuns i grups de treball. Si es detecta alguna necessitat específica i hi escau, s’acorda la creació de nous grups de treball, projectes comuns o comissions.

També, es desenvolupen nous espais assemblearis amb una freqüència menor (Assemblees Generals) en els quals es pugui prendre les decisions més polítiques i estratègiques.

Al mateix temps, es configura una estructura territorial confederada en bioregions (segons el principi de la subsidiarietat). Es proposa una estructura fractal que es pugui replicar en cada nivell organitzatiu: local, bioregional, global. En aquest apartat s’explica, sobretot, com està organitzat el nivell global, que abasta tot el territori català. Quan fem referència a Assemblees Permanents, Assemblees Generals, comissions, projectes comuns, etc., ens referim sobretot a l’àmbit global, tot i que hi poden haver similituds amb l’estructura bioregional.

Entenem per Comissió, un grup de persones estable que desenvolupa una tasca necessària per al bon funcionament de la cooperativa. Les comissions proposen accions i línies de treball, les desenvolupen i en presenten l’estat i els resultats a l’Assemblea Permanent.

Els Projectes Comuns són projectes afins que estableixen una reciprocitat i una autonomia especial respecte de la CIC.

Un Grup de treball és un conjunt de persones que realitza una tasca puntual i bastant concreta o bé que inicia una nova branca dintre de la cooperativa en resposta a la detecció d’una necessitat per part de l’Assemblea Permanent. En aquells casos en què una tasca que es desenvolupa per part d’un grup de treball requereixi una dedicació continuada en el temps, es planteja a l’Assemblea Permanent que la necessitat que aquell grup de treball cobreix és prou interessant per al col·lectiu i que caldria que es convertís en una comissió. Tant els grups de treball com les comissions estan obertes a la participació de totes les persones que hi vulguin participar.

Tot seguit, podeu veure el llistat de les comissions globals.

Comissions

  • Comissió Confederal de Comunicació i Extensió.
  • Comissió d’Informàtica.
  • Comissió de Gestió Econòmica.
  • Comissió Jurídica i de Gestió.
  • Comissió de Coordinació Confederada
  • Central d’Abastiment Catalana (CAC).