Assemblea Permanent / Destacats / Notícies Cooperatives

Resum de l’Acta de l’Assemblea Permanent del 21 de desembre

ASSEMBLEA PERMANENT CIC – DESEMBRE 2015

ACTA RESUM (http://projectes.cooperativa.cat/projects/faqs-cic/wiki/Acta_resum_Permanent_21_des_2015)

Data: 21 de desembre de 2015.
Lloc: Àurea Social (Barcelona).
Durada: 10:18-16:05.
Assistents: Unes 35 persones.

PRESENTACIÓ – Dinamització Informatiu / Decisió

Es ratifica l’acta de la Permanent de novembre.

Lectura i aprovació de l’ordre del dia (D)

Es llegeix i s’aprova.

No obstant, en el transcurs de l’assemblea s’accepten els següents canvis: – Es permuta l’odre dels punts de Guia d’Acollida i Reactivació de CASX.

NATURALESA DEL PUNT

El punt consisteix en la revisió de les propostes de la Trobada de planificació anual de dissabte 19 i diumenge 20 de desembre de 2015. S’obre aquest subpunt per reflexionar sobre si es poden ratificar els seus continguts en aquesta Permanent.

Prèviament a l’assemblea, es fa palès que a la CIC es va prendre la següent decisió a la Permanent del passat mes de març: “Les decisions de les Jornades no s’aproven a la mateixa Permanent sinó a la següent Assemblea Permanent.”

S’obre una reflexió respecte com enfocar aquesta consideració de cara al punt que es vol tractar:

– La decisió es va prendre per donar temps per debatre de forma àmplia els continguts que sorgeixin de les JJAA, tenint en compte que el format de les JJAA incloïa en el mateix cap de setmana una Permanent.

– El que es va celebrar dissabte i diumenge va ser bàsicament la Trobada de planificació anual que es defineix al Procediment d’Organització, Assignacions i Planificació de la CIC. No obstant, se li ha donat una difusió fent referència a un format de JJAA, pel que s’ha generat ambigüitat sobre la naturalesa de la trobada.

– Independentment del que es ratifiqui ara, es visualitza que entre 2 permanents hi ha mecanismes de revisió de l’acta: des de les esmenes a l’esborrany d’acta que s’envia fins a l’aprovació de l’acta anterior a l’inici de cada Permanent.

– De cara al futur, hi ha la voluntat de facilitar la participació del màxim nombre de persones possible, així com de no generar ambigüitat sobre la tipologia de les trobades: Planificació, Permanents, JJAA, etc.

Per tot això, es decideix arribar una proposta intermèdia per interpretar la situació actual:

* En general, els temes presentats en aquest punt de l’ordre del dia tindran caràcter decisori, exceptuant aquells que no es considerin prou treballats i consensuats, els quals es deixaran per revisar i ratificar a la Permanent de gener (s’especificarà a l’acta quins són aquests punts pendents).

REVISIÓ DE LA TROBADA DE PLANIFICACIÓ ANUAL (JJAA DESEMBRE) Decisió/Informatiu – Varis

VISIÓ I OBJECTIUS DE LA CIC 2016

S’aprova la següent versió del document, que ha de servir de referència per les principals línies d’acció a desenvolupar per la CIC durant el 2016: https://projectes.cooperativa.cat/documents/352

PLA DE DESCENTRALITZACIÓ

Com a punt de partida, s’explica el mateix document que es va presentar a la Trobada de planificació del cap de setmana, procedent del grup de treball de coordinació de la descentralització subsidiària (amb membres de les bioregions Nord i Sud que ja tenen un trajectòria en aquest procés): https://projectes.cooperativa.cat/documents/353.

Actualment ja s’ha iniciat una valoració de la proposta a les bioregions. La proposta no serà implantable fins que no estigui esmenada/aprovada per totes les bioregions actives i la versió resultant del document sigui ratificada en Permanent de la CIC (es posa com a data objectiu la Permanent de la CIC de febrer).

Es genera una reflexió sobre diversos temes respecte el document:

– La terminologia emprada: es demana claredat alhora d’expressar les idees i que siguin compreses per tothom.

– Hi ha diversitat d’opinions sobre l’adequació del concepte de subsidiarietat. Pot ser sinònima o propera a federalisme. És un concepte àmpliament emprat i té molt a veure amb l’autodeterminació dels nuclis. Hi ha conceptes similars emprats des del principi de la CIC, que no s’havien utilitzat perquè no havia arribat el moment, com «de lo local a lo global». Si no es parla d’autonomia, no hi pot haver subsidiarietat.

– Hi ha qui no s’hi sent representat i hi troba a faltar una major participació prèvia. Hi ha persones que no s’han involucrat a les bioregions Nord o Sud, però sí que ho haurien fet a la Centre, però aquesta encara no s’ha constituït i, per tant, no han rebut el document amb antelació. Es comenta que cal evitar el risc de sobreestructuració de la CIC i de voler posar coses en marxa que potser no són tant urgents.

– Es proposa que també es plantegi la possibilitat que les assemblees permanents bioregionals puguin ser bimensuals (apart de mensuals o trimestrals).

* S’accepta que el document pugui servir de punt de partida per a que les bioregions el puguin revisar/esmenar i que una versió final es pugui aprovar en Permanent de la CIC (en principi a la de febrer de 2016). (PD: Tenir en compte que, respecte el model de JJAA-CIC que es menciona en el document, queda aprovada una proposta més concreta feta en un punt posterior d’aquesta Permanent).

CALENDARI CIC 2016

Proposta de calendarització de la CIC pel 2016: festius. assemblees, JJAA, Trobades de

planificació, etc. Ja té en compte el pla de descentralització tractat al subpunt anterior.

* S’accepta com a calendari de partida de la CIC pel 2016, amb el compromís de que tothom se’l revisi per veure si cal canviar alguna cosa i tenint en compte els canvis que es puguin produir com a resultat del pla de descentralització definitiu. PD: s’adjunta la nova versió, que també té en compte la decisió d’un punt posterior d’aquesta Permanent sobre el model de les JJAA en que es proposa que siguin semestrals:

https://projectes.cooperativa.cat/documents/354

ORGANITZACIÓ DE LES COMISSIONS

Per cada comissió es presenten alguns aspectes tractats a la Trobada de planificació anual, referents a: balanç 2015, planificació 2016 i reorganització. [Els comentaris sobre la revisió de cada comissió del 2015 i de la seva planificació del 2016 queden recollits de forma més detallada a l’acta de la Trobada de planificació anual del cap de setmana].

Els cronogrames de 2015 (tancament) i de 2016 (previsió) que es van presentar a la Trobada de planificació s’actualitzaran quan es rebin les correccions de les comissions. Els temes pendents queden anotats dins del cronograma de cada comissió i es demana que s’enviïn a Coordinació abans de finals d’any (o el més aviat possible). Els cronogrames actualitzats, quan es rebin les revisions de les comissions, es penjaran al CDP.

L’historial de la planificació de les comissions (presentació de la documentació en els terminis i acompliments dels objectius i activitats proposats) haurà de ser un factor important a tenir en compte a l’hora de valorar en el futur la reciprocitat de cada comissió vers el comú).

ACOLLIDA TERRITORIAL

No s’ha presentat cap cronograma del 2016. Queda pendent la seva elaboració i presentació.
A les línies de treball actuals s’afegiria la d’Extensió (PD: tal i com es confirma més
endavant en el punt dedicat a Extensió).

Incorporació de Roger a la dinamització territorial (zona sud). Cal que Coordinació rebi una proposta concreta per poder-la presentar i aprovar a la Permanent de gener.
Incorporació de Piquete a l’àmbit d’Extensió (PD: tal i com es confirma més endavant en el punt dedicat a Extensió). Es ratifica la seva assignació al darrer punt de l’acta: Revisió d’assignacions i dedicacions.
CAC

Cronogrames presentats de tancament de 2015 i previsió de 2016.
Es demana desencallar les incidències de transport a la zona sud.
Fons de recolzament

La CAC disposa d’un fons de recolzament en euros.

La CAC ha previst partides pel gener per no aturar la seva operativa, però no hi haurà pressupostos de 2016 fins el 25 de gener (l’any vinent ja no passarà al fer-se els pressupostos a finals d’any). Va arribar una proposta el dissabte 19 de desembre a Coordinació que no va haver temps de tractar amb prou detall el diumenge a la planificació de comissions del 2016 i que caldria valorar amb més temps fins el 25 de gener degut a l’import implicat. «Al desembre s’ha acumulat 6.200€. Per al nou període es proposa mantenir el pressupost no utilitzat i es demanarà la meitat, o sigui 6.000€ + el remanent 2015 per al 2016».

PROPOSTA: Que s’accepti una partida per cobrir el fons de recolzament de gener de 2016 per l’import de 3.600€, amb una previsió d’ús de la meitat. Esperar a 25 de gener a prendre una decisió sobre la partida complerta del 2016.

* S’aprova la proposta de fons de recolzament per gener.

COMUNICACIÓ

Presentat tancament de 2015 i cronograma de 2016.
No s’accepta el cronograma pel 2016, que s’haurà de redefinir: Es proposen projectes que no s’han acordat amb les comissions implicades i/o es considera que no són prioritaris pel comú, a més, semblen excessius els períodes previstos per alguns projectes. No s’està d’acord amb alguns projectes en concret (Ex: taller de blogs).
COORDINACIÓ

Cronogrames presentats de tancament de 2015 i previsió de 2016.
3 eixos de treball: organitzatiu (Jordi M), acompanyament humà (Rakel i col·laboracions de Nur i Beatrix) i econòmic (Jordi F, PD: la seva incorporació s’aprova al darrer punt de l’acta: Revisió d’assignacions i dedicacions).
Creació d’espais de trobada i treball amb les comissions/grups de treball/persones setmanalment per tractar temes concrets. Tant de dinàmiques grupals com de temes econòmics i organitzatius.
CTIT

Presentat tancament de 2015 i cronograma de 2016.
No s’aprovaran pressupostos de nous desenvolupaments i projectes fins que no finalitzin els desenvolupaments actuals planificats fins a abril i pels que la comissió ha rebut una partida específica.
ESPAIS COMUNS

• Presentat tancament de 2015 i cronograma de 2016. Queda pendent que s’afegeixi la planificació del 2on semestre de 2016: malgrat la incertesa sobre el futur del local d’Àurea Social, sempre es preferible preveure la «millor estimació possible» a la planificació abans que no posar-hi res.

Calendari vacances Àurea Social

Es tancarà Àurea Social des del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos. No obstant, hi haurà activitat interna (Espais Comuns) i atenció bàsica (presencial i correu) a socis autoocupats (Gestió Econòmica).

Canvis d’usos a Àurea Social

Els projectes de canvis d’usos dels espais d’Àurea Social prèviament s’han de proposar a Espais Comuns i s’han d’aprovar en Permanent, ja que es tracta de recursos del comú de la CIC.

* S’està d’acord en que es té que fer així.

EXTENSIÓ

Serà un àmbit de treball dins d’Acollida Territorial a partir de l’1 de gener de 2016.

* S’aprova.

Responsable de l’àmbit de treball: Piquete a partir de gener inclòs. Manté assignació i dedicació (30h, 500€+220ecos+100um (plaça pàrquing). PD: Es ratifica la seva assignació al darrer punt de l’acta: Revisió d’assignacions i dedicacions.

Es preveuen reunions quinzenals amb Comunicació (reunions de node).
Amb aquests canvis es preveu un reforç i ampliació de les activitats d’extensió de la CIC.

FINANÇAMENT

• Presentat tancament de 2015 i cronograma de 2016 (pendent de rebre la part de CASX, segons les decisions preses avui al punt de CASX).

Pla de reestructuració:

a) De forma immediata:

– Sebas passa a ser organitzador de la comissió.

– Ale comença col·laborar amb Sebas en el Coopfunding: tant en les tasques de campanyes (que havia assumit Sebas provisionalment) com en suport en programació.

b) A mig termini:
– Convertir Coopfunding en Projecte Comú (cal definir reciprocitats amb la CIC i de les persones

implicades).
– Convertir CASX en Projecte Comú (depenent de les decisions preses avui al punt de Reactivació

de CASX). (Cal definir reciprocitats amb la CIC i de les persones implicades).
– S’ha de definir si el seguiment d’aquests Projectes Comuns es faria des de Gestió Econòmica (per

afinitat temàtica) o Projectes Productius (per descarregar de feina a Gestió Econòmica).

– Una vegada definits els dos Projectes Comuns, desapareixerà la comissió de Finançament, tot assegurant que la cerca de finançament segueixi dins dels cronogrames d’altres comissions.

* S’aprova el pla de reestructuració.

GESTIÓ ECONÒMICA

• Presentat tancament de 2015 i cronograma de 2016. HABITATGE

Dissolució de la comissió a partir de l’1 de gener. Motius: No hi ha prou resultats; cal reorientar el model igual que les demés antigues Oficines (Educació, Salut, Suport Humà Integral).

* S’aprova.

Descentralització en projectes locals:
– Sisu: àmbit rural.
– Ale: àmbit urbà BCN, cal acabar de definir.
– Clare passa a Jurídica en tràmits d’arquitectura.

Ale: Es proposa que durant 2 mesos segueixi rebent l’assignació actual (gener i febrer): 425€ +75ecos mensuals (PD: es ratifica al darrer punt de l’acta: Revisió d’assignacions i dedicacions). En paral·lel, valorar la possibilitat de poder-li donar suport com a Projecte Comú (s’hauria de redefinir la seva proposta de la trobada del 30 novembre).

Clare: Passa a Jurídica en tràmits i assessorament d’arquitectura i mantindria la seva assignació actual: 100€+25ecos (PD: es ratifica al darrer punt de l’acta: Revisió d’assignacions i dedicacions).

Sisu: Ja va comunicar fa unes setmanes que deixaria la comissió d’Habitatge a partir de gener de 2016 inclòs, renunciant a la seva assignació de 210€ + 40ecos. Continuaria la seva activitat d’assessorament en àmbit rural per facilitar l’accés a la terra, ara amb un enfocament més local i per mitjà d’un Projecte Comú. Reciprocitat proposada pel Projecte Comú:

– Del projecte vers la CIC: Continuar donant assessorament en terres i habitatge en l’àmbit rural, ara a nivell més local. Fer històric, documentar i donar capacitació per facilitar la replicació del model a altres punts del territori. Fer el seguiment del projecte davant del comú de la CIC, d’acord a les condicions que s’acabin definint.

– De la CIC vers el projecte: Cost de les seves trucades amb CICMob (Sisu o Coordinació presentaran el consum de línia de mòbil fins ara, per veure de quin cost estem parlant). Assessorament informàtic i legal similar al que s’ha anat rebent fins ara (caldria definir més les condicions). També possibilitat d’antena d’Internet per més endavant. Correu i llista de correu amb dominis i servidors de la CIC.

* Aprova la proposta del Sisu, tenint en compte que cal completar els temes esmentats.

INFORMÀTICA

Presentat tancament de 2015 i cronograma de 2016 (que cal completar a partir del 2on trimestre amb la «millor estimació possible»).
El cronograma de 2016 implica la proposta d’un pla de sistemes per la CIC.
INTERCANVIS I MONEDA SOCIAL

• Presentat tancament de 2015.
La comissió desapareix, a partir d’inicis de 2016. * S’aprova.

Es proposa que els seus membres passin a altres comissions:
– Jordi F a Coordinació (PD: la seva incorporació s’aprova al darrer punt de l’acta: Revisió

d’assignacions i dedicacions).
– Roger a Acollida Territorial (proposta pendent d’enviar a Coordinació perquè pugui ser presentada

per valorar/aprovar a la Permanent de gener).

JURÍDICA I GESTIÓ

Presentat tancament de 2015 i cronograma de 2016.
Es presenta un resum-exemple de casos del 2015: del comú, socis i externs.
Reestructuració comissió:

– A partir d’1 de gener de 2016.
– Nou nom de la comissió: Jurídica i Gestió.

– Despatx Jurídic Cooperatiu passa a ser un Projecte Comú que rebrà seguiment de la comissió de Jurídica i Gestió.

– Els lletrats passaran formar part del Projecte Comú i a rebre la reciprocitat per mitjà d’una partida mensual de la CIC pel valor de la suma de les seves assignacions que tenien dins de la comissió.

– Àngels, com a organitzadora de la comissió, planifica i segueix els casos comuns que la CIC

consideri prioritaris amb el portaveu del Despatx Jurídic Cooperatiu. Estarà com a mínim 1 dia per setmana presencialment a Àurea Social.

– La reciprocitat del Despatx Jurídic Cooperatiu estarà condicionada a acomplir amb la planificació dels encàrrecs de casos comuns.

– Pendent de detallar les reciprocitats per les dues bandes: Projecte Comú i CIC.

– La comissió també passa a englobar l’àmbit de treball de Processos Documentals (Àngels) i d’assessorament arquitectònic (Clare).

– La comissió tindrà suport d’una gestoria; caldrà definir les condicions d’aquest suport.

– Piquete deixa de ser membre de la comissió a 1 de gener i hi estarà com a col·laborador fins a finals de març.

– Proposta de reincorporació de la Mabel: 450 u.m. per una dedicació de 15 h. Proposta pendent de detallar i ratificar a la Permanent de gener.

– Proposta d’augment d’assignació/reciprocitat de Claudi: 900 u.m. per una dedicació de 30h. Proposta pendent de detallar i ratificar a la Permanent de gener.

– Demés lletrats mantenen la seva situació: Esther: 300 u.m. per dedicació de 10 h; Dylan: sense assignació i voluntari fins abril de 2016.

Processos documentals: Traspàs de funcions que es feia en aquesta comissió dins de Jurídica i Gestió, per part d’Àngels.

Assessorament arquitectònic: Clare és arquitecta col·legiada i tindrà accés gratuït al departament jurídic del Col·legi d’Arquitectes. Visites presencials incloses en seva dedicació: 1 visita mensual si implica tasques derivades (plànols, consultes amb l’Administració) o bé 2 mensuals si no impliquen tasques derivades. Quedaria per definir model i tarifes per ampliar serveis segons perfils: socis, gent afí…

* S’aprova el plantejament de reestructuració, que s’haurà acabar de ratificar i detallar a la Permanent de gener. També queda pendent per la Permanent de gener l’aprovació específica de la incorporació i assignació de Mabel i l’augment d’assignació de Claudi.

PROCESSOS DOCUMENTALS

• Es revisa activitat del 2015. S’incorpora cronograma 2016 dins de Jurídica i Gestió.

Reestructuració: Desapareix com a comissió. Passa a Jurídica i Gestió a l’1 de gener. Motius: sinergies amb l’activitat actual de Jurídica, comissió unipersonal sense col·laboradors ni Projectes Comuns vinculats.

* S’aprova.

PROJECTES PRODUCTIUS

• Presentat tancament de 2015 i cronograma de 2016

TRANSPORT

Desapareix com a comissió, després d’un període d’inactivitat.

* Es ratifica.

ORGANIGRAMA

a) En funció de les propostes fetes durant la Trobada de planificació anual del cap de setmana, quedaria el següent organigrama per gener de 2016: https://projectes.cooperativa.cat/documents/355

* S’aprova.

b) Esborrany d’organigrama de futur durant el 2016 (terminis i detalls a definir, ja que és una proposta orientativa): https://projectes.cooperativa.cat/documents/356.

No es presenta com a proposta a aprovar, sinó com a punt de reflexió de cara al futur.

ANTECEDENTS

a) Permanent de la CIC de setembre: Punt 3: «(…) S’aprova la posada en marxa d’un grup o espai de treball per acabar de definir el model de seguiment dels Projectes Comuns.»

b) Trobada del 30 de novembre de preparació de les JJAA de desembre: grup de treball sobre el tema.

c) Procediment d’Organització, Assignacions i Planificació: on es presenten les característiques generals a definir.

PROPOSTA 1: Canvis en el procediment d’Organització, Assignacions i Planificació per detallar el model de Projectes Comuns de la CIC.

Principals canvis:

– Revisió de la definició de Projecte Comú.

– Nou capítol específic sobre Projectes Comuns.

– Requisits d’acceptació d’un Projecte Comú: definició de reciprocitats, pla de viabilitat, estat de comptes, aprovació en Permanent.

– Seguiment: en Permanents (mínim semestralment) o amb caràcter urgent; preferentment des de comissions (altres opcions: des del portaveu del projecte, comissió genèrica o nou òrgan); emprant diverses eines: informe de seguiment, Taula de Projectes Comuns, partida específica als pressupostos per cada projecte, informes específics de tancament o de canvis d’equip.

MODEL DE PROJECTES COMUNS DE LA CIC Decisió – Coordinació

PROPOSTA 2: Propers passos pel grup de treball:

a) Completar l’inventari de possibles de Projectes Comuns:

Es demana que, qui pugui aportar informació, envii la taula a Coordinació amb les dades que conegui.

b) Definir les condicions específiques per cada possible Projecte Comú per anar-los validant en Permanents.

S’obre un espai de reflexió i decisió al voltant de les 2 propostes presentades:

– S’aclareix que el seguiment dels Projectes Comuns a les Permanent es farà per mitjà d’informes sintètics i amb indicadors que siguin comprensibles de forma ràpida per tothom (sense la necessitat de ser un expert en el tema) *.

– Caldrà vetllar perquè hi hagi una comunicació fluida, humana i propera entre els Projectes Comuns i la CIC, més enllà del seguiment protocol·lari que es defineix. (Es una tendència que es té que anar acomplint a tots els àmbits de la CIC).

– La finalitat dels Projectes Comuns ha d’anar més enllà de lo estrictament econòmic, per tant, les reciprocitats mútues entre la CIC i el projectes que s’estableixin en cada cas, han d’incloure també aspectes polítics i altres valors qualitatius, com pot ser el propi acompanyament *.

– S’hauran d’establir condicions particulars per cada projecte, per poder-se adaptar a les necessitats específiques de cada situació *.

– Es destaca que hem d’aprendre de l’històric dels projectes vinculats a la CIC en el passat i que han acabat sense èxit i dels que la CIC n’ha hagut d’assumir molt sovint els seus costos. Hem de veure el fracàs com un aprenentatge valuós i una oportunitat de poder millorar de cara al futur.

– Tots els projectes actuals que vulguin seguir amb suport de la CIC, hauran d’aportar informació complerta de la seva situació actual (objectius, equip, viabilitat, deutes, etc.) i ser aprovats en Permanent com a Projectes Comuns, per evitar repetir errors del passat *.

* Ja contemplat al text del model proposat.

* S’aprova la proposta 1.

El text resultant queda recollit a la nova versió del procediment:

https://projectes.cooperativa.cat/documents/358

* S’aprova la proposta 2 afegint el punt: c) Fer un històric dels antics projectes que han estat vinculats a la CIC per aprendre de l’experiència.

MODEL DE JJAA DE LA CIC Decisió – Coordinació

ANTECEDENTS

a) Permanent de la CIC d’octubre:

Punt 5: «(…) Convocar un espai de treball amb les bioregions per novembre/desembre, per acabar de definir i consolidar el nou model de JJAA a partir de l’experiència acumulada per les bioregions i el comú. Presentar la proposta de nou model per les JJAA-CIC de desembre.»

b) Trobada del 30 de novembre de preparació de les JJAA de desembre: grup de treball sobre el tema.

PROPOSTA: Fer els següents canvis al Procediment d’Organització, Assignacions i Planificació:
a) Apartat 6.2. Calendari i espais de coordinació a la CIC, substituint el paràgraf que fa referència a

les Jornades Assembleàries de la CIC:

«Jornades Assembleàries (JJAA). Trobades semestrals (desembre, juny) o trimestrals (desembre, març, juny, setembre). La de desembre coincideix amb una alguna assemblea de decisió de la CIC i les demés amb alguna assemblea de decisió bioregional. Es faran una vegada a cada bioregió en un espai estable de referència, logísticament adequat * i amb facilitats d’allotjament i transport. Temàtica enfocada a grups de treball en funció de les necessitats reals i vigents de la CIC. També s’aprofitarà per fer recull de la situació de la zona. Adoptar formats segons la temàtica tractada.

* Connexió a internet, possibilitat de projecció, climatització, acústica, serveis, taules, cadires, endolls, cuina, etc.»

b) Apartat 6.3. Trobades de planificació de la CIC (per desvincular les JJAA i Permanents de la Trobada de planificació anual):

«A les JJAA de desembre (i a la seva Permanent) es fa una trobada de totes les comissions per confirmar la visió i objectius i concretar la planificació per l’any següent. Prèviament, es fa una balanç general de l’any transcorregut i, de forma més detallada, una revisió del darrer trimestre (ja que la trobada de planificació del 4rt trimestre no es realitza).»

S’obre un espai de reflexió i decisió al voltant de la proposta presentada:

– Es plantegen diverses opcions en quan a la freqüència de les JJAA-CIC: semestral, trimestral o quadrimestral.

– Cal especificar millor a quin format s’han d’ajustar les JJAA-CIC. A les JJAA de març es va tractar el tema.

– Es planteja la conveniència de que alguna JJAA-CIC pugui coincidir amb l’aniversari de la CIC (maig).

– Es proposa que algunes de les JJAA-CIC tinguin un component més lúdic.

– Es té en consideració que la decisió que es prengui s’haurà de ratificar a nivell de les bioregions si han de ser aquestes les que organitzin les JJAA-CIC.

* Els textos de la proposta queden aprovats de la següent forma com a resultat del debat:

a) Apartat 6.2. Calendari i espais de coordinació a la CIC, substituint el paràgraf que fa referència a les Jornades Assembleàries de la CIC:

«Jornades Assembleàries (JJAA). Trobades semestrals, la de desembre coincideix amb alguna assemblea de decisió de la CIC en l’àmbit global i l’altra (maig/juny) amb alguna assemblea de decisió d’àmbit bioregional. Es faran de forma repartida entre les bioregions existents (exceptuant la bioregió Centre per promoure la descentralització) en un espai estable de referència, logísticament adequat * i amb facilitats d’allotjament i transport. Temàtica enfocada a grups de treball en funció de les necessitats reals i vigents de la CIC. També s’aprofitarà per fer recull de la situació de la zona. Adoptar formats segons la temàtica tractada a les JJAA de març de 2015. Donar a alguna de les JJAA que es fan cada any un component més lúdic.

* Connexió a internet, possibilitat de projecció, climatització, acústica, serveis, taules, cadires, endolls, cuina, etc.»

b) Apartat 6.3. Trobades de planificació de la CIC:

«A desembre es fa una trobada de totes les comissions per confirmar la visió i objectius i concretar la planificació per l’any següent. Prèviament, es fa una balanç general de l’any transcorregut i, de forma més detallada, una revisió del darrer trimestre (ja que la trobada de planificació del 4rt trimestre no es realitza).»

Es presenta una primera versió del Protocol de Comunicació de la CIC, per a la seva revisió i, si escau, aprovació.

En un primer apartat del protocol, es tracta l’atenció informativa que hem de donar a qualsevol persona (interna o externa) que demani informació sobre la CIC. En els següents apartats, es defineixen pautes sobre els 3 canals de comunicació més emprats a la CIC: escrit, presencial i per veu.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/359

S’obre un espai de reflexió i decisió al voltant de la proposta presentada:

– Queda pendent per gener poder-hi incorporar els continguts del codi ètic de comunicació que s’han generat des de la comissió de Comunicació.

– Hi ha alguna correcció ortotipogràfica a fer.

– Dins de la comunicació escrita, no s’especifiquen les llistes de correu concretes, però es deixa constància de que cal fer una feina de reordenació de les llistes a la CIC.

* S’aprova.

 

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ DE LA CIC Decisió – Coordinació

Es presenta una primera versió del Protocol de Comunicació de la CIC, per a la seva revisió i, si escau, aprovació.

En un primer apartat del protocol, es tracta l’atenció informativa que hem de donar a qualsevol persona (interna o externa) que demani informació sobre la CIC. En els següents apartats, es defineixen pautes sobre els 3 canals de comunicació més emprats a la CIC: escrit, presencial i per veu.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/359

S’obre un espai de reflexió i decisió al voltant de la proposta presentada:

– Queda pendent per gener poder-hi incorporar els continguts del codi ètic de comunicació que s’han generat des de la comissió de Comunicació.

– Hi ha alguna correcció ortotipogràfica a fer.

– Dins de la comunicació escrita, no s’especifiquen les llistes de correu concretes, però es deixa constància de que cal fer una feina de reordenació de les llistes a la CIC.

* S’aprova.

RESOLUCIÓ DE CASOS DE MANCA DE RECIPROCITAT Decisió – Coordinació

ANTECEDENTS

Es proposen unes mesures que empoderin definitivament al col·lectiu, per tal de protegir-nos davant de la manca manifesta de responsabilitat d’algun de nosaltres que, de forma reiterada, incompleixi uns mínims principis de convivència i de treball dins de les comissions..

D’una banda, es proposa especificar als procediments, de forma més concreta, situacions que poden ser motiu de revocació/reducció d’una assignació i, a més, baixa d’una comissió. L’encàrrec venia del grup de treball d’assignacions i ja estava inclòs dins del procediment d’Organització, Assignacions i Planificació a la nota al peu del punt 5.7. Revocació d’assignacions: «A partir del 3er trimestre de 2015 s’haurien d’especificar una llista de faltes greus».

D’altra banda, cal impulsar que el col·lectiu faci un pas més en tot aquest procés. En varis casos personals de membres de comissions ja s’ha fet tot el recorregut possible per reconduir la situació. En primer lloc ja s’han acomplert les fases 1 i 2 del punt 5.6. Revisió de casos de manca de reciprocitat del procediment d’Organització, Assignacions i Planificació tractant el tema, tant a nivell personal i de comissions, com traslladant-lo a Coordinació i fent recopilació de fets objectius de manca reciprocitat amb el comú. En aquests casos també es considera que ja s’hauria de passar al pas 3 i també tenir en compte el punt 5.7. Revocació d’assignacions, segons el qual també ja s’han pogut acomplir les condicions de revocació d’assignació i haver esgotat els 2 mesos de termini per tractar de reconduir la situació.

PROPOSTA 1: Tenir en compte una llista de límits, que poden ser motiu d’una revocació d’assignació (i baixa de la comissió). De moment se’n presenten, de forma orientativa, alguns per donar una referència inicial (ja s’hi han inclòs els suggeriments recollits durant l’assemblea).

Exemples de límits greus:

– Baralles/agressions físiques.
– Fer malbé/maltractar els recursos materials del comú.
– Insultar, humiliar. Calumniar (acusar sense proves).
– Assetjar a persones.
– Amenaçar.
– Ocultació/manipulació d’informació rellevant.
– No complir amb els compromisos adquirits a la planificació de la comissió, sense motius que ho justifiquin i mantenir una actitud passiva.
– Etc.

Exemples de límits lleus (al reiterar-se passarien a ser greus):
– Us de les llistes de correu per temes personals i critiques no constructives.
– No complir amb els compromisos adquirits a la planificació de la comissió.
– Organitzadors: no presentar-se a les assemblees Permanents ni Trobades de planificació sense haver trobat un relleu.
– Etc.

PROPOSTA 2: Que grups amplis de persones vinculades a la CIC / comissions proposin, si ho creuen convenient, un punt a l’ordre del dia per la Permanent de gener per sol·licitar la revocació d’assignació i baixa de la comissió, dels casos de persones que encaixin amb el descrit als antecedents i a la proposta 1. Les sol·licituds poden anar signades a nivell de cada persona o a nivell

de comissions i cal una acció activa de totes elles en el moment de la presentació del punt a la Permanent, per garantir que la decisió que es prengui sigui col·lectiva i el més objectiva possible, i no pas personalitzada en unes poques persones. Les propostes aniran acompanyades d’una recopilació dels fets objectius aportats i seran revisades prèviament per garantir que es comunica de forma respectuosa.

S’obre un espai de reflexió i decisió al voltant de les propostes presentades:

– Són dues propostes de cara a gener perquè cal fer alguna cosa més per desencallar greus problemes i conflictes que estan anquilosats i no s’acaben de resoldre (alguns des de fa anys): comunicatius, relacionals, d’implicació; i que estan absorbint molta energia del col·lectiu. Cal que el col·lectiu faci un pas endavant, ens hem de cuidar en aquest sentit.

– El que diferencia una organització que és revolucionaria és com resolen els conflictes. S’ha d’arribar a poder autogestionar-nos en lo relacional.

– Fa falta posar límits en qualsevol col·lectiu, de manera que ens ajudin a fer la revolució i no pas en el sentit que en siguin un fre.

– Malgrat no és l’objectiu del punt, es recullen propostes sobre els exemples de límits de la proposta 1: passar «ocultació/manipulació d’informació rellevant» a límit greu, afegir «Calumniar (acusar sense proves)» a límit greu. (PD: els canvis ja s’han recollit a la proposta 1).

– També ho hem de veure en positiu i aprendre dels conflictes quan sorgeixen i es tracten de resoldre. No obstant, també s’opina que el conflicte i la violència porten més conflicte i violència, per tant, cal no alimentar-los.

– «Cap malalt pot curar cap malalt», per tant, cadascú també ha de fer una feina interna en tot aquest procés. L’egocentrisme està a la base dels problemes.

– El correu de Coordinació està obert per a suggeriments sobre aquesta temàtica.

* S’aproven les 2 propostes.

Presentació de la Guia d’Acollida.
Inclou bones pràctiques i eines al voltant de les activitats relacionades amb les acollides a la CIC. https://projectes.cooperativa.cat/documents/360

S’obre un espai de comentaris i aclariments al voltant del punt presentat: – Es fan agraïments pel treball fet.

– S’hauria de traduir al català. Podria formar part d’edicions de material propi de la CIC. Es pot trobar un espai de reunió del node d’Informació per tractar aquests temes i altres de continguts.

– Se li ha donat a la Guia un enfocament transversal, de manera que pugui ser útil també fora de la CIC.

GUIA D’ACOLLIDA Informatiu – Acollida Territorial

CIC.

– S’hauria de revisar les referències que es fan sobre la xarxa social de la CIC com a eina important, degut a que no reflecteix la realitat actual.

– Es troben a faltar alguns processos relacionats amb la documentació. S’explica que això es tractarà en altres procediments previstos.

– Caldria actualitzar algunes nomenclatures: noms de comissions, parlar de CDP (Centre de Documentació i Planificació) en comptes de Projectes.

– Si es volen fer noves aportacions i suggeriments es poden fer al correu de Dani N.

A la Permanent de novembre es va fer la presentació de les noves dinamitzadores de CASX, de la situació actual i de les línies de reactivació; també es va comunicar que en aquesta Permanent es presentarien els resultats de l’esclariment de la situació actual i una proposta més concreta sobre el futur. L’esclariment de la situació actual de CASX inclou, tant els seus aspectes interns (transparència financera i operativa) com externs (relació amb la CIC per poder establir, si cal, una reciprocitat i seguiment com a Projecte Comú).

a) Conclusions de l’històric i situació actual de CASX: – No hi ha hagut transparència en la gestió.

– Aquesta gestió opaca ha generat falta de legitimitat, ja que els fons s’han gestionat sense passar per assemblea.

– Com a resultat d’aquesta gestió hi ha diferències entre saldos comptables i reals.

– Tot i haver aquests desfasaments entre els saldos, cal destacar que totes les devolucions que s’han sol·licitat han estat realitzades en els terminis establerts per l’entitat. Totes les sòcies han pogut disposar del capital sol·licitat.

– D’altra banda, l’administrador fins a l’actualitat dels comptes (Enric) proposa que tornarà els diners dels actius pendents abans de febrer, si tot va bé, en una o dues transferències de fons.

– Les actuals dinamitzadores supediten el rellançament del projecte a la regularització dels fons.

b) Pla de Viabilitat de CASX proposat per les dinamitzadores de CASX : – A l’informe es presenten els recursos i necessitats del projecte.

– També es proposen diversos escenaris de futur en funció de: el retorn dels actius que falten, el control sobre els comptes i els terminis en que aquests es duguin a terme.

– Com a nou escenari, es proposa, de moment, un ajut de la CIC a CASX de 140 u.m./mes per fer un

REACTIVACIÓ DE CASX Decisió – CASX

manteniment bàsic i, més endavant, uns 1.000 u.m., per 30h/setmanals i despeses, en el moment en que s’acompleixin unes condicions mínimes per poder reactivar CASX en tot el seu potencial (pla estratègic).

– CASX pot adoptar un model de Projecte Comú, que caldria acabar de concretar.

S’obre un espai de reflexió i decisió al voltant de la informació presentada:
– S’agraeix a les dinamitzadores de CASX la feina, que s’ha fet de forma correcta i eficaç.

– Per part de coordinadors de CASX, es confirma que l’històric i situació actual és realment la que han exposat les dinamitzadores.

– S’explica la situació a la que ha arribat CASX com a resultat de les dinàmiques inicials de la CIC, que van permetre crear moltes coses en poc temps, però, d’altra banda, no es va dedicar prou energia a portar un control de comptes i processos acurat. Inicialment, el tema estava portat per un grup d’afinitat, la informació no era prou transparent i es feien algunes coses de manera més o menys expeditiva per poder tirar endavant de manera àgil. A mesura que la CIC s’ha fet més gran, ha fet falta més obertura del grup d’afinitat i, finalment, calia posar més ordre i claredat en tots els processos, inclòs el de CASX.

– Els comptes bancaris de CASX han format part d’altres eines jurídiques amb les seves dinàmiques econòmiques pròpies, per tant, actualment es fa molt difícil poder traçar el recorregut dels diners que falten als actius de CASX.

– Per part de coordinadors de CASX s’exposa que, en el seu moment, no es va generar prou confiança per facilitar l’accés als comptes a determinades persones; ja que calia portar el procés amb molta cura i pas a pas, tant en la recollida d’informació com en la comunicació d’aquesta. Ara, en canvi, es deposita la confiança en les noves dinamitzadores per la forma en que estan gestionat la situació, i es dona suport a que el procés s’obri i sigui transparent, i esperen que tornin els diners als comptes i que aquestes noves dinamitzadores hi tinguin accés. Fent les coses així ha de ser el primer pas per recuperar la confiança dels socis i participants a CASX.

– Per part d’altres persones més allunyades respecte el projecte, s’expressa que hem d’aprendre d’aquests fets: de cara al futur cal ser més transparents i reconèixer quan no hi hagi capacitat per gestionar correctament uns comptes. El col·lectiu ha de tenir els mecanismes per evitar que es tornin a produir aquestes situacions i s’allarguin tant en el temps abans de trobar-hi solució. CASX és un exemple en el que es pot començar a aplicar el model de Projectes Comuns que s’acaba d’aprovar en aquesta Permanent. Recentment, hi ha hagut una situació problemàtica al voltant de la xarxa social de la CIC que, si bé és molt diferent, té en comú que s’ha fet amb dinàmiques poc clares de reciprocitat i seguiment que després han portat problemes al comú.

– També es parla respecte a la concessió de crèdit mentre la situació no s’hagi regularitzat. D’una banda es proposa que es valori que no es renovi finançament ni se’n doni de nou, mentre no s’hagin reposat els actius que falten. D’altra banda s’opina que els diners no han d’estar immobilitzats i que, amb el coneixement dels socis, s’han de poder moure en certs casos. Els dinamitzadors tindran en compte aquests punts de vista alhora de presentar la situació als socis de CASX.

– Es recorda que a l’espai d’aquesta Permanent s’està sol·licitant una reciprocitat entre la CIC i CASX en forma de Projecte Comú, però que les decisions a nivell intern de CASX s’hauran d’acabar prenent a les pròpies assemblees de sòcies de CASX. En referència a la reciprocitat demanada per CASX a la CIC es valora positivament la feina feta per les dinamitzadores (des de l’estiu sense cap ajut monetari), així com la importància que ha tingut i ha de tenir CASX dins del sistema econòmic de la CIC. Es proposa que la dinamització complerta la puguin reprendre abans que s’hagi restablert tots els actius que falten (per exemple a partir de que se n’hagin retornat 2/3), però els dinamitzadors veuen més adequat i coherent esperar un retorn complert.

Decisions:

* Es començarà a fer directament una dinamització bàsica de CASX per part d’Hèctor i Marta S, de 4 hores setmanals durant un màxim de 6 mesos, des de gener fins a juny de 2016 inclosos. La dinamització bàsica inclou: gestió del correu, web i xarxes socials, atenció a les peticions d’informació, atenció a sòcies tant a nivell informatiu com de l’operativa, supervisió dels finançaments existents i eventual renovació de finançaments a entitats que a les que ja se’ls ha concedit en el passat (a valorar), gestió d’assemblees i altres grups de treball i participatius. A canvi, hi haurà un ajut al projecte de 140 u.m./mes amb un 15% en moneda social (120€ + 20ecos), i accés a recursos i eines de la CIC (oficina, telèfon, allotjament web, suport de comissions: Jurídica i Gestió, Gestió Econòmica, etc.).

* Dins d’aquest període de 6 mesos (gener-juny 2016), a partir del moment en que s’hagin regularitzat totalment els comptes (s’hagin retornat tots els actius fins que coincideixin amb el saldo comptable o passiu) i es tingui control per part de les dinamitzadores de totes les comptes de CASX, es proposarà una dinamització més intensiva per reactivar CASX en tot el seu potencial a canvi d’una reciprocitat major, tal i com presenten al seu informe; no obstant, aquestes noves condicions de reciprocitat, quan arribi el moment, s’hauran de tornar a presentar i ratificar en una Permanent de la CIC.

* Una vegada transcorregut el període de 6 mesos (gener-juny 2016) sense que s’hagin acomplert els supòsits del punt anterior, les dinamitzadores aturaran la seva activitat.

* Qualsevol altra canvi significatiu que es produeixi abans de juny de 2016, es presentarà en Permanent per poder replantejar, si cal, el pla d’actuació.

* S’han d’acabar de detallar les condicions segons les quals CASX sigui Projecte Comú de la CIC i que s’hauran de ratificar en properes Permanents (condicions de seguiment, etc.).

A la Permanent de maig d’enguany es va donar llum verda al projecte de compres col·lectives de Can Tonal per oferir-les als socis de la CIC.

PARALITZACIÓ DE LES COMPRES COL·LECTIVES Informatiu – Can Tonal

Es comunica que el projecte es paralitza degut a que:

– els estalvis són menors que els previstos (sobretot respecte a empreses de venda per internet),

– hi havia moltes peticions però, al final, poques compres,

– el projecte no era rendible si volia seguir sent ètic.

Faran un manual de bones pràctiques amb l’experiència recollida.

Deixen la porta oberta a si sortís una compra de cert volum (sol·licitarien suport de difusió a la CAC).

Es fan agraïments com a exemple de projecte que, al finalitzar, ho comunica amb un informe en Permanent i fa un manual per facilitar que es puguin replicar les bones pràctiques apreses.

Ratificació de propostes procedents de la Trobada de planificació anual

Recull de canvis de dedicacions i assignacions procedents de la Trobada de planificació anual, que s’han tractat al primer punt de l’ordre del dia i que, a continuació, es presenten en detall per a la seva ratificació si escau.

ALE (I): És baixa, a partir de gener de 2016 inclòs, com a membre de la comissió d’Habitatge. (D): Es proposa que es mantingui la seva assignació 425€ + 75ecos fins a febrer inclòs, per facilitar que pugui reorientar la seva activitat econòmica (d’acord al procediment d’Organització, Assignacions i Planificació).

*S’aprova.

ÀNGELS (I): Es baixa, a partir de gener de 2016 inclòs, de la comissió de Processos Documentals, condicionada a la següent decisió. (D): Es proposa la seva incorporació, a partir de gener de 2016 inclòs, a la comissió de Jurídica i Gestió, amb les funcions que feia més la priorització i seguiment de casos jurídics del comú, tot demanant que l’assignació que percebia a Processos Documentals no torni al comú, sinó que se li mantingui dins de la comissió a la que s’incorpora: 765€ + 135ecos per 30 hores setmanals de dedicació.

* S’aprova.

CLARE (I): És baixa, a partir de gener de 2016 inclòs, com a membre de la comissió d’Habitatge, condicionada a la següent decisió. (D): Es proposa la seva incorporació, a partir de gener de 2016 inclòs, a la comissió de Jurídica i Gestió, en temes d’assessorament arquitectònic, tot demanant que l’assignació que percebia a Habitatge no torni al comú, sinó que se li mantingui dins de la comissió a la que s’incorpora: 100€ + 25ecos per 10 hores setmanals de dedicació.

* S’aprova.
PIQUETE (I): És baixa, a partir de gener de 2016 inclòs, com a membre de la comissió de Jurídica,

REVISIÓ D’ASSIGNACIONS I DEDICACIONS Decisió / Informatiu – Varis

(quedant com a col·laborador fins a març de 2016 inclòs), condicionada a la següent decisió. (D): Es proposa la seva incorporació, a partir de gener de 2016 inclòs, a la comissió d’Acollida Territorial, com a responsable de l’àmbit d’Extensió, tot demanant que l’assignació que percebia a Jurídica no torni al comú, sinó que se li mantingui dins de la comissió a la que s’incorpora: 500€ + 220ecos + 100 u.m. (pàrquing) per 30 hores setmanals de dedicació.

* S’aprova.

SISU (I): És baixa, a partir de gener de 2016 inclòs, com a membre de la comissió d’Habitatge i la seva assignació de 210€ + 40ecos per 10 h/setmanals torna al comú. (En un punt anterior de la Permanent s’ha ratificat el Projecte Comú que proposa i des del que seguirà percebent una reciprocitat de la CIC).

A l’assemblea es recullen les següents reflexions:

– Cal assegurar que qualsevol sol·licitud de canvi de comissió estigui avalada per un coneixement i capacitats per realitzar adequadament les noves activitats proposades.

– Es destaca, però, que tots els casos de canvi de comissió d’avui presenten una continuïtat important en les activitats que ja estaven fent des d’altres comissions o àmbits.

Espais Comuns

ANTECEDENTS

Decisió de Permanent de maig de 2015 dins del punt 1: Activació AureaSocial.

«DECISIÓ 2: Que els primers 600€/mes [ingressos del Coop-working] vagin a augmentar les assignacions d’Espais Comuns en concepte de recepció, ordre/neteja i administració del Coop- working.»

Des de llavors, s’han aprovat de forma automàtica 240€+60ecos (300 u.m.) en augment d’assignacions de la comissió (Mireia) per activitats referides anteriorment (l’assignació de 100u.m. de la cabina del Dani R es va a aprovar apart de forma específica).

A més, en el full d’ingressos i despeses, es comprova que els ingressos dels darrers mesos són superiors a 600€. Per tant, el marge disponible per invertir en assignacions que s’aprovin de forma automàtica seria encara de 300u.m.

MIGUEL (I): Proposta d’augment d’assignació per passar de 425€+75ecos+100u.m.cabina a 610€ +110ecos, per poder trobar habitatge fora d’Àurea Social i seguir fent les actuals activitats (30h/setmana), a partir de desembre inclòs. L’augment demanat en u.m. és de 120 u.m. L’aprovació és automàtica ja que el seu augment, sumat al del Dani R., no supera el marge de 300u.m.

* A desembre rebrà 525€+95ecos+100u.m.cabina, al no haver alliberat totalment la cabina a l’acabar novembre.

CARTA MIGUEL:

Dada la situación legal en la que ha entrado AS, necesita este aumento para poder encontrar con tiempo una nueva vivienda.

-La implicación desde hace 2 años, superior a 30 horas semanales, y desde hace 1 año por su tarea como organizador de la comisión EC y como impulsor y responsable del PPP COOP-Working AS.

-Se solicita para él un aumento de 120 UM por las responsabilidades asumidas y que mantendrá (o modificará según el punto 6 del acta).

-Además, deja su espacio propio, valorado en 100 UM por lo que solicita las 100 UM ya otorgadas.

DANI R (I): Proposta d’augment d’assignació, per passar de 70€+30ecos+100u.m.cabina a 170€ +30ecos+100u.m.cabina, a partir de desembre inclòs, per seguir fent les actuals activitats (20h/setmana) i poder cobrir millor les seves necessitats bàsiques. L’augment demanat és de 100u.m.. L’aprovació és automàtica, ja que el seu augment, sumat al del Miguel no supera el marge de 300u.m.

Gestió Econòmica

ENRIKUS (I): Baixa de la comissió des de novembre inclòs. Va informar que estaria a la comissió fins que es trobés un relleu adequat i es fes el corresponent traspàs de funcions, però no ha estat així.

Coordinació

ENRIC (I): Baixa de la comissió a partir de gener de 2016 inclòs. (D): Proposa ser col·laborador a l’àmbit d’Extensió de la CIC amb la tasca de «Promoció internacional del model de cooperativa integral i el paradigma de revolució integral». Renuncia a mantenir la reciprocitat de 170€+30ecos que torna al comú. Es destaca la rellevància de la baixa de la comissió pel seu paper cabdal des dels inicis de la CIC.

* S’aprova.

GORKA (I): Baixa de la comissió a partir de gener de 2016 inclòs, tornant la seva assignació de 200ecos al comú. Seguirà implicat a la CIC d’altres maneres que encara no ha especificat. Es destaca la rellevància de la baixa de la comissió pel seu paper cabdal des dels inicis de la CIC.

JORDI F (D): Incorporació a la comissió a partir de gener de 2016 inclòs. Es demana que la l’assignació de 300€ + 150ecos per 15 hores/setmana que tenia a Intercanvis i Moneda social (proposta de dissolució de la comissió) passi a la comissió de Coordinació amb un augment de 200€ + 100ecos i 15h més setmanals, quedant una assignació resultant de 500€ + 250ecos per

30hores/setmana.

* S’aprova.

PROPOSTA D’INCORPORACIÓ JORDI F COM A MEMBRE DE COORDINACIÓ

Data incorporació: Incorporació com a membre de la comissió de Coordinació a partir de gener de 2016 inclòs.

Decisions vinculades: Proposta lligada a l’aprovació de la proposta de dissolució de la comissió d’Intercanvis i Moneda social.

Assignació: Es demana que la renuncia d’assignació de 300€ + 150ecos per 15 hores/setmana a Intercanvis i Moneda social passi a la comissió de Coordinació amb un augment de 200€ + 100ecos i 15h més setmanals, quedant una assignació resultant de 500€ + 250ecos per 30 hores/setmana.

Activitats: Línia de treball dins de la comissió: Economia social de la CIC, ja que afecta transversalment a tot el col·lectiu. Deixaria les activistes bioregionals per centrar-se a l’enfoc global de Coordinació. Presencia a Àurea Social mínima: 1 dia/setmana. Distribució aproximada de la dedicació en 3 parts iguals:

1/3: Coordinació econòmica dins la CIC

Facilitar la coordinació i visió estratègica econòmica, especialment entre les comissions de Gestió Econòmica, Finançament, CAC i Projectes Productius. Promoure uns pressupostos i comptabilitat interna unificats: moneda social, euros, intercanvis, gestió d’actius.

1/3: Empoderament de les eines econòmiques alternatives de la CIC

Suport a les eines i accions que potenciïn l’ecosistema econòmic: ICES, portals d’intercanvi, democràcia econòmica, acceptació de moneda social en productores, etc.

1/3: Enxarxar dins del context econòmic social

Enxarxar amb altres col·lectius socials de cara a poder desenvolupar adequadament les mesures econòmiques internes de la CIC. Una meitat amb els col·lectius més afins (XES) i l’altra amb altres col·lectius i organismes.

NUR (D): Es proposa que pugui reorientar la seva activitat cap a la creació d’espais que millorin les dinàmiques grupals i relacionals de la CIC; queda pendent de definir el format (fins ara feia sessions de capacitació sobre Permanents). D’altra banda, també seguirà fent la tasca de facilitació a les Permanents de la CIC.

* S’aprova.

CARTA DE COORDINACIÓ:

Hem valorat com han anat les capacitacions en Permanents fins ara i sentim que hem d’anar un pas mes enllà. Proposem crear un espai específic per cuidar els processos humans que dificulten l’organització i la operativitat de les comissions. Per això, a partir d’ara, les tardes de dilluns que venia la Nur (2 al mes), es dedicaran a acompanyar temes de dinàmiques grupals i d’acompanyament humà (específics de comissions o de conflictes interpersonals). A més,

incrementem la dedicació de la Nur en unes 5 hores al mes per a acompanyar específicament els processos de coordinació i creació d’aquest nou espai. Proposarem també a Beatrix que recolzi i col·labori en la creació d’aquest espai i d’altres que es puguin donar, més específics. Aquesta proposta s’alimenta de les experiències que Rakel ha anat acumulant durant aquests mesos, des de que Suport Humà va deixar de funcionar com a comissió. Hi treballarem en els propers dies per a definir-la millor i presentarem la proposta a la Permanent de gener.

(En paral·lel, les tardes de dilluns també es crearia un espai de reunió de Coordinació amb comissions, grups de treball o persones concretes, per resoldre temàtiques més operatives o de tipus organitzatiu, amb lo qual els temes es podrien anar tractant, tant des de l’àmbit organitzatiu com relacional).

Tags: ,

Comments are closed.