Autofinançament

CASX (Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa)

CASX és una cooperativa autogestionada d’estalvi, donacions i finançament de projectes.

La iniciativa parteix d’una proposta sorgida a la Plaça Catalunya, en el marc del 15M, on es va veure la necessitat de crear una organització que pogués finançar projectes —de marcat caràcter social— que són exclosos per la banca especuladora imperant.

Parlem de la primera estructura bancària de l’Estat espanyol—en forma de cooperativa de serveis que operarà sense interès. Això significa que els crèdits i els dipòsits no generaran interessos, és a dir, no es generaran beneficis econòmics dels diners; causa principal de la situació actual, que es tradueix en la contínua generació de deute.

CASX fomenta la participació de totes les persones sòcies en les seves assemblees i grups de treball. Per a formar part de CASX només cal aportar una única quota de 15 euros per a persones individuals i de 51 per a col·lectius; amb aquesta única aportació se n’esdevé membre de ple dret. S’hi poden dipositar els estalvis; participar arreu de la seva estructura o presentar un projecte propi per a que pugui ser finançat.

Funciona com ho haurien de fer les entitats bancàries: de forma transparent —a l’inici de l’assemblea mensual es tracta de forma específica i àmplia quin és l’estat dels comptes de les persones sòcies i dels seus projectes— i no arriscant-ne els estalvis. L’organització dels fons de CASX és la següent:

  •  1/3 dels estalvis és utilitzat com a préstec per als projectes de les persones sòcies;
  •  1/3 es manté com a fons de liquiditat perquè els socis puguin fer efectives les retirades d’estalvis.
  •  1/3 es diposita en projectes «segurs» com: Fiare, Coop57 i altres; són uns diners també disponibles a curt termini.

Volem fomentar que els dipòsits de persones compromeses que vulguin sortir de la lògica monetarista puguin demanar la retirada dels estalvis només parcialment o de les formes més beneficioses per a la societat, com per exemple la moneda social o l’obtenció de serveis.

Les decisions que afecten totes les persones sòcies de CASX es prenen en una assemblea i s’aproven via consens entre totes les que hi participen. Els bloquejos d’una proposta han d’estar justificats i s’han de dur a terme de forma presencial.

Els projectes susceptibles de ser finançats han de complir uns criteris socials, polítics i ecològics prèviament acordats, a més de ser estratègicament atractius per a la transformació social (ja siguin productius com no-productius).

L’objectiu de CASX —al marge de poder comptar amb un capital en constant circulació que financi projectes socials—, és fer un ús més eficient dels seus recursos. Per això també comptem amb una oficina de reducció de despeses, on es dóna informació a les persones que aportin els seus dipòsits a CASX, de manera que en lloc de guanyar diners mitjançant l’interès, puguin sortir guanyant a través de l’estalvi.

Un altre dels objectius del projecte és tenir una incidència més gran a nivell local, de manera que cada barri, poble o ciutat pugui anar generant la seva pròpia assemblea de CASX, fent que els recursos dels membres locals es dirigeixin a projectes locals. Al contrari que els bancs convencionals, l’objectiu de CASX no és l’acumulació de capital, sinó la seva descentralització perquè els beneficiats del finançament siguin projectes autogestionats de caràcter local.

Contacte

Correu-e: casx@casx.cat

Llista de correu (demaneu de subscriure-us si us interessa): casx@marsupi.org

Xarxa social: CASX.

Web: casx.cat.