Actualitat / Notícies Cooperatives

Ponemos en marcha el Boletín de la Cooperativa Integral

El creixement exponencial de la CIC genera moltes i diverses informacions que, afegides al “soroll” informatiu diari, o bé passen desapercebudes o bé no són aplegades convenientment de forma succinta i periòdica. Per això, ha revifat la Comissió de comunicació, difusió i extensió amb la incorporació de noves persones, amb l’objectiu prioritari de:

• fer el Butlletí informatiu;
• millorar el web corporatiu de la Cooperativa;
• donar suport a la resta de portals i pàgines web que se’n deriven;
• esdevenir un canal de comunicació permanent de les iniciatives vinculades a la CIC.

En aquest sentit ens cal el suport de tots els qui, des de la vostra responsabilitat en qualssevol dels àmbits de la Cooperativa, tingueu relació amb la informació i la comunicació d’actes, esdeveniments, jornades, etc., per manera de fer-nos-en arribar el detall amb antelació suficient per poder fer-ne ressenya al Butlletí peròdic i/o incloure-ho, també, al web de la CIC. En el cas de notícies, reports, fotografies, vídeos i/o informacions que es vulgui que quedin reflectits a la web s’agrairà la traducció al castellà (i/o al català si fa al cas).

La nostra intenció és fer –quan estigui tot a punt– un Butlletí cada quinze dies, amb què caldria tenir les informacions que creieu pertinents i que hi han d’aparèixer com a molt tres dies abans de la seva distribució.

El primer butlletí tenim la idea que surti a la llum el 17 de setembre de 2012.

És important que qualssevol de les informacions que ens vulgueu fer arribar continguin un vincle on poder ampliar-les.

En resum, i pel que fa a les informacions que ens heu de trametre a comunicacio@cooperativaintegral.cat, com a mínim han de contenir aquests punts:

• Títol de l’esdeveniment/informació
• Data
• Horaris
• Lloc on se celebrarà
• Cost (si n’hi ha, en euros/ecos)
• Web i/o adreça de correu electrònic on ampliar la informació

Un exemple:

Taller de kinesiologia educativa a Ca l’Estròlic (Riudellots de la Creu). Dissabte, 28 de juliol, d’11:00 a 19:00 h. Preu: 12 euros/ecos sense dinar; 24 euros/ecos amb dinar. + informació a www.exemple.com.

Establim un canal de comunicació permanent de les iniciatives vinculades a la CIC

Per ser eficaços i efectius quant al Butlletí és important que a la vostra ecoxarxa, nucli d’autogestió local, comissió, grup de treball, projecte autònom, grup temàtic (salut, educació, etc.)hi hagi una persona responsable de comunicar-nos les informacions que s’hi han d’incloure. Seria important que ens en féssiu arribar les dades a comunicacio@cooperativaintegral.cat per estar en contacte i establir un canal de comunicació permanent de les iniciatives vinculades a la CIC:

• nom,
• adreça de correu electrònic,
• telèfon.

Totes les informacions que creieu que poden incloure’s en el Butlletí s’han de fer arribar a la següent adreça de correu:

comunicacio@cooperativaintegral.cat.

El crecimiento exponencial de la CIC genera muchas y diversas informaciones que, añadidas al “ruido” informativo diario, o bien pasan desapercibidas o bien no son reunidas convenientemente de forma sucinta y periódica. Por ello, se ha reavivado la Comisión de comunicación, difusión y extensión con la incorporación de nuevas personas, con el objetivo prioritario de:

• hacer el Boletín informativo;
• mejorar la web corporativa de la Cooperativa;
• apoyar al resto de portales y páginas web que se derivan de ella;
• convertirse en un canal de comunicación permanente de las iniciativas vinculadas a la CIC.

En este sentido necesitamos el apoyo de todos los que, desde su responsabilidad en cualesquiera de los ámbitos de la Cooperativa, tenga relación con la información y la comunicación de actos, eventos, jornadas, etc., Por manera de hacernos -al llegar el detalle con antelación suficiente para poder hacer reseña en el Boletín peròdic y/o incluirlo también en la web de la CIC. En el caso de noticias, reportes, fotografías, vídeos y/o informaciones que se quiera que queden reflejados en la web se agradecerá la traducción al catalán (y/o al castellano en su caso).

Nuestra intención es hacer –cuando esté todo a punto- un Boletín cada quince días, con lo que habría que tener las informaciones que creáis pertinentes y que tienen que aparecer como mucho tres días antes de su distribución.

El primer boletín tenemos la idea de que salga a la luz el 17 de septiembre de 2012.

Es importante que cualesquiera de las informaciones que nos queráis hacer llegar contengan un vínculo donde poder ampliarlas.

En resumen, y con respecto a las informaciones que nos tenéis que enviar a comunicacio@cooperativaintegral.cat, como mínimo deben contener los siguientes puntos:

• Título del evento / información
• Fecha
• Horarios
• Lugar donde se celebrará
• Coste (si lo hubiere, en euros / ecos)
• Web y / o dirección de correo electrónico donde ampliar la información

Un ejemplo:

Taller de kinesiología educativa en Ca l’Estròlic (Riudellots de la Creu). Sábado, 28 de julio, de 11: 00 a 19:00 h. Precio: 12 euros / ecos sin comer; 24 euros / ecos con almuerzo. + Información en www.exemple.com.

Establezcamos un canal de comunicación permanente de las iniciativas vinculadas a la CIC

Para ser eficaces y efectivos en cuanto al Boletín es importante que a su Ecoxarxa, núcleo de autogestión local, comisión, grupo de trabajo, proyecto autónomo, grupo temático (salud, educación, etc.) Haya una persona responsable de comunicarnos las informaciones que se incluirán. Sería importante que nos hicierais llegar los datos a comunicacio@cooperativaintegral.cat para estar en contacto y establecer un canal de comunicación permanente de las iniciativas vinculadas a la CIC:

• nombre,
• dirección de correo electrónico,
• teléfono.

Todas las informaciones que creéis que pueden incluirse en el Boletín deben enviarse a la siguiente dirección de correo:

comunicacio@cooperativaintegral.cat.

Tags:

Comments are closed.