Usos lingüístics

El català, llengua comuna de la CIC

El català és la llengua comuna a nivell de comunicació i difusió a la Cooperativa Integral Catalana en tots els territoris de parla catalana. Especialment, doncs, quant a la difusió pública, cal que estiguin, pel cap baix, en català:

  • webs;
  • cartelleria, fulls, opuscles…;
  • llistes de correu;
  • xarxes socials;
  • retolació;
  • etiquetatge;
  • atenció i acollida públiques;

En qualsevol cas, si algú té dificultats a redactar en català, pot fer arribar els textos al correu de comunicació (comunicacio@cooperativaintegral.cat) amb prou temps per poder-los agençar adequadament.

Evidentment, qualsevol acte públic promogut per la CIC o en què la CIC participi en territori català també s’haurà d’adaptar, si no s’ha fet prèviament, al català.

Ús d’altres llengües
L’ús afegit d’altres llengües (oficials als territoris catalans: occità; oficial a l’Estat espanyol: castellà; en altres territoris de l’Estat: èuscar, gallec; veïnes [per exemple: francès, italià…] o llunyanes [anglès, alemany…]), especialment al web de la CIC i/o a les llistes de difusió i xarxes socials, estarà en funció de:

  • l’abast territorial del contingut que es vol difondre; és a dir: que es consideri convenient fer-ho saber més enllà del nostre àmbit territorial, ja que no ens afecta només a nosaltres o considerem que cal fer-ho saber en més àmbits lingüístics. Per exemple: temes relacionats amb les monedes socials, la revolució integral, les accions de moviments afins foranis, etc.
  • la disposició editorial a poder-ho fer; és a dir: que hi hagi prou gent capacitada i disposada per fer les traduccions que a cada moment es cregui convenients de realitzar.